Структура на управление

Общото събрание е върховен орган на Централния кооперативен съюз и се състои от пълномощници на членуващите в него кооперативни съюзи, избрани от техните общи събрания при условия и по ред, определени от управителния съвет на Съюза. /Чл. 16 (1), Устав на ЦКС/