Търговски дружества

"Булминвекс - ГБ" ЕООД

Управител: Силвия Дойчинова

тел.: 02 957 60 75; 089 356 71 05,

София, ул. „Борислав Огойски" 14,

office@gornabania1.info,

https://www.gornabania1.bg

"Билкокооп" ЕООД

Управител: Силвия Дойчинова

тел.: 02 957 60 75; 089 356 71 05,

София, ул. „Петър Панайотов" 26,

office@bilkokoop.com,

https://www.bilkocoop.bg

„Булгаркооп Импорт-експорт” ЕООД

Управител: Ангел Диамандиев,

тел.: 02 926 64 09, 087 867 13 78,

София, ул. „Г. С. Раковски” № 99,

bulgarcoop@ccu-bg.com

 

"Кооп Mаркет” ЕООД

Управител: Радослав Петрунов

тел.: 02 902 4825, 08898 74 77 14

София, бул. „Никола Мушанов” №116

coopmarket@cooptrade.bg

https://www.cooptrade.bg

 

„Кооптурист” ЕООД

Управител: Десислава Кърджова,

тел.: 0895 691 791; 0895 689 694,

София, ул. „Г. С. Раковски” № 99,

restaurant@coophotel.bg

https://cooprestaurant.bg/

"КООП Централ" ЕООД

хотел КООП, София

Управител: Десислава Кърджова,

тел.: 0895 691 791,

info@coophotel.bg, www.coophotel.bg

"КООП Билд" ООД

Управител: Снежана Лазарова,

София, ул. "Г.С. Раковски" 99,

coop_build@cks.bg

 

"Интелект КООП" ЕООД

Хотелски комплекс "Интелкооп",

Управител: Теодора Николаева,

Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13а;

Тел. 032 692 847; 0878 67 11 81;

info_intelcoop@coophotels.bg,

https://www.intelcoop.bg/

Хотелски комплекс "КООП Рожен",

м. Роженски поляни, обл. Смолян,

Управител: Теодора Николаева,

тел: 030 95 80 043; 0878 67 11 81

info_cooprojen@coophotels.bg

www.cooprojen.bg

„Кооптурист-Китен” ЕООД

Управител: Мариана Стоянова,

тел.: 0550 3 61 85, 0889 30 50 04,

Китен, хотелски к-с „КООП Китен”

info_kiten@coophotels.bg

www.coopkiten.bg

„Мелса - КООП” ЕООД

Управител: Галина Янакиева

тел.: 0884 765 252

Несебър, ул. „Иван Вазов” № 27

info_melsacoop@coophotels.bg

www.melsacoop.bg

„Кооптурист - Странджа” ЕООД

Управител: Аленка Темелкова

тел.: 05 238 85 44; 089 996 22 26

Варна, к.к. Златни пясъци, х.к. "КООП Странджа"

info_strandzha@coophotels.bg

www.strandjacoop.bg

„Релакс - КООП” ЕООД

Управител: Георги Ковачев,

с. Вонеща вода, обл. Велико Търново,

тел.: 06118 22 42, 0894 506 453,

marin.dervishev@cks.bg, marin.dervishev@relaxcoop.bg, 

www.relaxcoop.bg

"Специализирана болница за

рехабилитация - Здраве" ЕАД

Изп. директор: д-р Виолета Костадинова DM, Phd,

тел.: 02 997 7231, 0898 650 330

Банкя, ул. „Г.С.Раковски” № 15

info@coopzdrave.bg

www.coopsbrzdrave.bg

„Кооп – Златен клас“ ООД

Управител: Искра Гичева

тел.088 772 09 85,

Кубрат, ул. „Цар Освободител“ 1,

narkoop_kubrat@abv.bg

„Гранарикооп“ ООД

Управител: Милка Христова

тел. 0888 15 11 80,

Павликени, бул. „Руски“ 21,

bred_koop@abv.bg

„КООП Флорал“ ООД

Управител: Мими Петрова,

с. Розино, общ. Карлово,

ул. „Христо Ботев“ 56,

coop_floral@cks.bg

„КООП Старата мелница“ ООД

Управител: Георги Вълчев

Тел.: 02/92 66 360; 0892 69 9090,

София, ул. „Г.С. Раковски“99

coop.starata.melnica@cks.bg

АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

"Кооп-търговия и туризъм"АД

Изп.директори: Петра Йовнова и

Максим Иванов,

тел. 02 902 48 27,

София, бул. "Никола Мушанов" 116,

cooptrade@cooptrade.bg,

www.cooptrade.bg

Холдинг "Кооп-Юг" АД

Изп. директор: Бисер Лазов,

тел.: 02 851 07 92, 0888 61 22 43,

гр. София, ул. „Г.С. Раковски” № 99,

cpfsouth@ccu-bg.com

“Национален кооперативен

инвестиционен фонд” АД

Изп. директор: Красимир Игнатов,

тел. 02/92 66 314,

София, ул. „Г. С. Раковски“ 99

„Холдинг кооперативен бизнес“ АД

Изп. директор: Веска Димитрова,

тел.: 02 926 68 85,

София, ул. "Г. С. Раковски" 99