Земеделие и гори

Кооперативните организации, осъществяващи селскостопанска дейност в системата на ЦКС, са важен източник на доходи и заетост, както и основен стабилизиращ фактор за икономиката на селските райони

Основен приоритет в дейността е прилагане на устойчиви земеделски практики за повишаване на качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените разходи и постигане, ефективно земеделие и опазване на околната среда.

Селско стопанство

Прочети

Горско стопанство

Прочети

Устойчиво развитие на селските райони

Прочети

Постигане на ефективно, модерно и конкурентно селско и горско стопанство в системата на Централния кооперативен съюз, посредством обновяване на материалната база, прилагане на устойчиви земеделски практики и реализиране на произвежданите селскостопански продукти в кооперативните търговски обекти.

Максимално използване на възможностите за финансово подпомагане на дейността със средства от национални и европейски програми и фондове.

През 2017 г. кооперативното земеделие реализира амбициозна инвестиционна програма от 2.9 млн. лв., от които 40% са закуване на машини и съоръжения, 18% - за обновление на материалната база, 10% - за закупуване на нова транспортна техника и 32 % за други дейности по развитието на отрасъла.

Приоритети за развитие

 • Стимулиране на инвестиционната активност чрез финансиране на проекти посредством Програма за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.) и други национални и европейски програми;
 • Прилагане на устойчиви добри земеделски практики за подобряване качеството на произвежданата земеделска продукция и увеличаване на добивите от единица площ;
 • Увеличаване делът на собствената земеделска земя и нейното окрупняване с цел подобряване ефективността на нейната механизирана обработка;
 • Кооперативно производство на суровини за биохрани – лимец, елда, просо, слънчоглед и др.
 • Култивирано отглеждане на билки за преработка и производство на билков чай, екстракти и лечебни субстанции с марката КООП;
 • Увеличаване делът на суровините доставяни чрез националния единен кооперативен пазар;
 • Организиране производството на плодове и зеленчуци и реализирането им чрез ЕКП.
 • Модернизиране на технологичната база и увеличаване темпа на обновяване на земеделската техника
 • Прилагане на устойчиви земеделски практики, осигуряващи повишаване на рентабилността
 • Разширяване на връзката между земеделските и потребителните кооперации и реализиране на селскостопански продукти в кооперативните търговски обекти
 • Устойчиво управление на стопанисвания горски фонд
 • Повишаване знанията и квалификацията на заетите в дейността