Земеделие и гори

Кооперативните организации, осъществяващи селскостопанска дейност в системата на ЦКС, са важен източник на доходи и заетост, както и основен стабилизиращ фактор за икономиката на селските райони

Основен приоритет в дейността е прилагане на устойчиви земеделски практики за повишаване на качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените разходи и постигане, ефективно земеделие и опазване на околната среда.

Селско стопанство

Прочети

Горско стопанство

Прочети

Устойчиво развитие на селските райони

Прочети

Цел

Постигане на ефективно, модерно и конкурентно селско и горско стопанство в системата на Централния кооперативен съюз, посредством обновяване на материалната база, прилагане на устойчиви земеделски практики и реализиране на произвежданите селскостопански продукти в кооперативните търговски обекти.

Максимално използване на възможностите за финансово подпомагане на дейността със средства от
национални и европейски програми и фондове.

Приоритети за развитие

  • Максимално използване на средствата по Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.)
  • Модернизиране на технологичната база и увеличаване темпа на обновяване на земеделската техника
  • Прилагане на устойчиви земеделски практики, осигуряващи повишаване на рентабилността
  • Разширяване на връзката между земеделските и потребителните кооперации и реализиране на селскостопански продукти в кооперативните търговски обекти
  • Устойчиво управление на стопанисвания горски фонд
  • Повишаване знанията и квалификацията на заетите в дейността