Горско стопанство

Горското стопанство e традиционен поминък от особено значение за развитието на селските райони и на кооперациите осъществяващи тази дейност. от структурата на РКС Смолян (ГПК „Ела-2001“ с. Гела, ГЗПК „Персенк с. Орехово, ГПК „Костовица“ гр. Чепеларе, ГПК „Сакарка“ с. Левочево) и РКС Пловдив (ПК „Победа“ гр. Лъки). Кооперациите добиват и продават дървесен материал като строителна дървесина и дърва за огрев.

Общата площ на кооперативните горските територии възлиза над 5 261 ха, от които 92% са заети с иглолистни гори. Основните естествени дървесни видове, разпространени на територията на кооперативните гори, са смърч, бял бор, черен бор, ела, бук. Срещат се също трепетлика, офика, ива, бреза, бяла мура, лиственица и други.

Основните лесовъдни действия на кооперативните организации са насочени към запазване и увеличаване на основните функции на горите чрез отглеждане на гори, даване предимство на естественото им възобновяване, опазване на генетичните ресурси, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие.

Максималното оползотворяване на естествения възобновителен потенциал на горите и неговото подпомагане са в основата на всички лесовъдни дейности, свързани със стопанисване на горите.

Горовладелските кооперации от системата на Централния кооперативен съюз се стремят да поддържат баланса между средния годишен прираст и средногодишното ползване на дървесина, защото това е един от най-важните индикатори за оценка на устойчивото управление на горите.

Основни ни приоритети в горското стопанство са:

  • Подпомагане за залесяването и създаване на собствени горски масиви;
  • Подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдни дейности;
  • Инвестиции в машини и съоръжения за цялостно усвояване на дървесната маса в краен продукт - палети за огрев и др.;
  • Увеличаване делът на преработената дървесина в готов продукт - греди, дъски, талпи, трупи, обли колове и др.).
  • Подобряване качеството на дървесината чрез използване на нови и съвременни лесотехнически практики.