Селско стопанство

Структуроопределяща селскостопанска дейност в кооперативната система е растениевъдството, което формира 98% от приходите от дейността. Преобладаваща част от обработваемите площи в кооперативната система се използват за производството на зърнени и маслодайни култури, като основни са пшеница, ечемик, царевица и маслодаен слънчоглед.

Животновъдство осъществяват малък брой кооперации. Това се дължи на недостатъчната финансова подкрепа от страна на държавата за подотрасъла. За да отговарят на изискванията на Европейския съюз за хуманно отглеждане на животни, кооперациите трябва да направят значителни инвестиции в нови технологии, подобрения на генофонда и подобряване на условията за отглеждане на животните. 

През последните години, кооперативното селско стопанство се развива успешно и този сектор е най-малко засегнат от икономическата криза. Дейността се обуславя от опита и традициите. През последните години производствените практики, са насочени към получаване на продукция с високо качество. 

Съществено значение за успешното развитие на дейността има максималното използване на възможностите, които предоставят национални и европейски програми за подпомагане на селско стопанското производство. За последните четири години подкрепата се получава основно по схемата за единно заплащане на площ, като финансовият ресурс, усвоен от кооперативното селско стопанство е 30 млн. лв.

Основните ни приоритети са:

  • Постигане на висока информираност относно възможностите, които предоставя за финансиране на отрасъла новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с цел максимално използване на средствата по нея;
  • Увеличаване на обработваемите площи в кооперативната система;
  • Постоянно обновление на машинно-тракторния парк и модернизация на физическия капитал;
  • Прилагане на устойчиви земеделски практики за повишаване на качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените разходи и постигане на ефективно земеделие.