Обучения

Към Централния кооперативен съюз функционира лицензиран Център за професионално обучение, който организира и провежда курсове за над 30 вида професионални обучения. 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Усъвършенстване равнището на знания и умения на кооперативните кадри в съответствие с динамиката на икономическото развитие и при спазването на принципите: актуалност, ефективност, приложимост и достъпност. 

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ:

Професионални обучения – за продавач-консултанти, хлебари, сладкари, хотелиери и др., които се провеждат в два варианта 

  • традиционно обучение;
  • електронно обучение.

Текущи обучения - за поддържане квалификацията на заетите в кооперативни организации.

Индивидуални обучения за:

  • новоизбраните ръководни кадри в кооперациите, кооперативните съюзи и Централния кооперативен съюз;
  • заетите в хлебопроизводството.

 

НОВ МОМЕНТ Е ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ДАВА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

  • да се използват съвременни методи и програми за обучение, които при необходимост могат своевременно да се актуализират или адаптират към целевата група на обучението;
  • да бъдат обучени по-голям брой служители без откъсване от работния процес с минимални разходи за обучението;
  • обучаваните да планират сами времето и мястото за своето обучение, което повишава ефективността на процеса и усвояването на необходимите знания и умения;
  • теоретичните знания да бъдат своевременно прилагани в практиката (в процеса на самото обучение), което гарантира тяхното трайно усвояване и бързо превръщане в необходимата компетенция;
  • включването в обучение не е ограничено от сформирането на определена група и не зависи от броя на другите обучавани.

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, по които Центърът за професионално обучение към Централния кооперативен съюз има право да извършва професионално обучение въз основа на притежавана от ЦКС Лицензия на ЦПО № 200211024