Държавни помощи


Писмо № 62-00-2 на ЦКС от 03.02.2016 г. - Реда и условията за превеждане на дължимите за IV-тото тримесечие на 2009 г. суми, предназначени за покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), съгласно чл. 81, ал. 1 във връзка с чл. 129 от ПМС № 27/2009 г.

Регистър на получените минимални помощи, изплатени през 2016 г., съгласно чл. 81 от ПМС 27/2009 г. - ІV-то тримесечие

Годишен доклад за минималните помощи, предоставени от ЦКС през 2016 г., на основание чл. 81 от ПМС 27/2009 г.

Държавни помощи - Архив  2008

Държавни помощи - Архив  2009

Държавни помощи - Архив  2010

Държавни помощи - Архив  2011

Държавни помощи - Архив  2012

Държавни помощи - Архив  2013

Държавни помощи - Архив  2014