Красимир Буков: Трябва воля и отговорност

Публикувано на 14.08.2012 Интервю

Красимир Буков: Трябва воля и отговорност

Красимир Буков, председател на Комисията по кооперативна политика към УС на ЦКС

Организационното развитие зависи от нашата воля и отговорност

- Г-н Буков, откакто бяхте избран за председател на Комисията по кооперативна политика са проведени няколко нейни заседания. Какви въпроси бяха поставени на вниманието на Комисията?

- На вниманието на Комисията по кооперативна политика бяха поставени редица важни въпроси. Ще визирам няколко основни направления, които бяха дискутирани на тези й заседания. На първото заседание през тази година обсъдихме и приехме разработената Програма за прием на член-кооператори до 2015 г. Тя бе направена въз основа на задълбочена оценка на неизпълнените показатели на организационното развитие, заложени в Стратегия 2008 - 2011 г. Програмата обобщава разработените от кооперативните съюзи програми, отчитайки всички действащи фактори на регионално ниво. Този подход предполага по-голяма ангажираност от страна на кооперативните съюзи и кооперациите и реално достигане на заложените в Стратегията показатели за броя на член-кооператорите, коефициента на коопериране и дяловия капитал до 2015 г.

- Преди два месеца се проведе ново обширно заседание на Комисията. Какви бяха обсъжданите теми?

На първо място, разгледахме анализ на приключилата отчетно-изборна кампания 2012 на потребителните кооперации и кооперативни съюзи, членуващи в Централния кооперативен съюз. Направени бяха изводи и оценки, които ще спомогнат за по-ефективната работа по подготовка на новата кампания 2013 г., приема на нови членове и обединяване на кооперативните организации. Анализът на проведената кампания бе изключително подробен, аналитичен и с много изводи на база цифри и факти. Отчетено бе, че кампания 2012 премина на по-високо ниво от кампания 2011 и това не е самооценка, а извод от проведените събрания. Положителна тенденция е, че все по-малък е броят на събранията с променени дати от първоначалния график. Увеличава се броят на изпратените анкетни карти с подробна информация за обсъжданите въпроси и взетите решения на събранията, които са съществени и пряко касаят организационното състояние и пряката стопанска дейност. С две думи мога да заключа, че в системата има подобрение. Радостен е фактът, че критичните изводи от предходни години намаляват и се забелязва увеличаване отговорността на кооперативните кадри.

На второ място, разгледахме информация за достигнатия етап на регистрация на член-кооператорите в модул „Кооперативна организация" на Статистическата информационна система на ЦКС. Има положителна промяна в цифрите, но тревогата ни не е намаляла. Значителен е броят на член-кооператорите, които все още не са регистрирани (около 35%). На юнското заседание на Управителния съвет на ЦКС този въпрос също бе разгледан и се търсиха причините. Невъвеждането на такъв голям брой членове говори за формално отношение към членския състав в една част от кооперативните организации, което е необяснимо, защото ние не сме капиталова структура, а нашият „капитал" са член-кооператорите. В помощ на кооперативните организации, които имат трудности при въвеждането на член-кооператорите отново бе предложено ефективно съдействие от ресорното направление в ЦКС в посока практическо обучение и реална техническа и методическа помощ при регистрирането. Във връзка с този въпрос Комисията взе решение въвеждането да приключи до 30.09.2012 г., което бе предложено и прието от УС на ЦКС.

На следващо място, обсъдихме два проекта, предварително изпратени на членовете на Комисията - „Енциклопедия на кооперативното движение в България" том I (до 1947 г.) и Том IV на „История на кооперативното движение в България". Дебатите бяха задълбочени и насочени единствено към истинската, обективната история и участници с принос в кооперативното движение, без политизиране и без субективни оценки за значението на различните кооперативни структури и кооперативни дейци. И тъй като енциклопедия се прави за първи път в България, се взе решение тя да се изпрати по електронен път на всички кооперативни организации, които да ни изпратят конкретна информация или документи за лица или организации, които са пропуснати.

- Как разработеният модул „Кооперативни организации" към Статистическата информационна система на ЦКС помага на ръководствата на кооперативните организации?

- Модул „Кооперативни организации" е изключително ценен в работата на кооперациите и кооперативните съюзи. Той ни помага като ни дава актуална информация за реалния брой членове и техните актуални адреси - без напуснали, починали, непотвърдили членството си, заминали извън България. Това е важно за свикване на събранията, изготвяне на реални актуални списъци, както и при подаване информация в Търговския регистър. Въз основа на модула можем да правим задълбочени анализи по отношение на членовете ни в конкретно населено място, регион на действие на кооперацията, на районния кооперативен съюз. Съставът на ръководните и контролни органи на кооперативните организации също може да бъде подложен на анализ и предприемане на целенасочена политика за ранно подготвяне на бъдещите ръководни екипи.

Модулът отменя необходимостта от попълването на подробни анкетни карти от общите събрания, които сега са единственият ни начин да получаваме достатъчно изчерпателна и актуална информация. Улеснение ще има и при начисляване на дивиденти, внасяне на дялови вноски и много други. Както се вижда, модулът ще улесни бъдещата ни работа.

За да работи пълноценно и за да могат ръководителите на различни нива да имат достъп до пълна и достоверна информация, въз основата на която да вземат управленски решения, е необходимо въвеждането на всички член-кооператори в системата.

- Управителният съвет на ЦКС прие Стратегия за развитие на кооперативните организации 2012-2020 г. Кажете ни кои са основните приоритети в областта на кооперативната политика?

- Разширяване социалната база на кооперациите и задоволяване интересите на член-кооператорите чрез утвърждаването на кооперативния бизнес модел като значим фактор на регионално и национално ниво. Следващ приоритет е усъвършенстване структурата на кооперативната система чрез адаптирането й към обективната демографска и икономическа ситуация в отделните райони на страната. И не на последно място по значение е повишаването на образователното равнище и подмладяване състава на ръководните и контролни органи на кооперативните организации.

- Организационното състояние на всяка кооперация е изключително важно, защото подобрява и икономическите резултати. Какви според Вас са начините за разширяване на социалната база на кооперациите?

- На първо място това е дивидентната политика. Икономическият интерес става все по-водещ, особено във време на криза, безработица и ниски доходи. Не може да се разчита само на емоционалния заряд. Затова кооперативните организации трябва да осигуряват разпределение на дивидент, а за да има такъв трябва да имат ефективна и печеливша стопанска дейност.

Осигуряването на повече привилегии за членовете - при постъпване на работа, търговски и други отстъпки, предимство при отдаване обекти под наем или продажба и други също могат да мотивират хората да се присъединят към кооперацията.

-         Какви са предстоящите задачи на Комисията?

- Те са непосредствено продължение на изброените преди малко въпроси, които членовете на Комисията разгледаха. Ще следим състоянието по въвеждането на член-кооператорите в Статистическата информационна система и надявам се, процесът да приключи до 30 септември тази година. Изпълнението на тази задача зависи от волята и отговорността на кооперативните ръководители и вярвам, че те направят всичко по силите си.

Предстои ни подготовката за новата отчетно изборна кампания през 2013 г. и обсъждането на предложенията на кооперативните организации по отношение изменение и допълнение на Закона за кооперациите.

- 2012 е Международна година на кооперациите. Какво ще пожелаете на член-кооператорите, служителите и ръководителите в кооперативните организации?

- Здраве и сили за ползотворни дела, повече оптимизъм и вяра в нашите действия. След такова признание за световното кооперативно движение, част от което сме и ние, да покажем и докажем, че то не е случайно и да го използваме, за да популяризираме нашите кооперативни организации и затвърдим техния авторитет.