Култивирано отглеждане на билки

Публикувано на 28.03.2013 Технология

Култивирано отглеждане на билки

В отговор на големия брой запитвания от страна на множество кооперативни организации относно култивираното отглеждане на билки, Главна дирекция „Методология на стопанските дейности" на ЦКС изготви материал на тази тема.

Създаването на собствено култивирано производство на билки се налага, тъй като естествените находища не са достатъчни и не задоволяват нарасналите нужди от тях като суровини за вътрешния пазар и за износ.

Лекарствените растения имат голямо стопанско значение. Над 40 % от лекарствените препарати са от растителен произход.

Разнообразните почвени и климатични условия в България са благоприятни за култивирано отглеждане на най-различни видове билки, които по съдържание на активни вещества са едни от най-добрите в света и затова имат голямо търсене на международния пазар.

Култивирането на лечебни растения е една сериозна от икономическа гледна точка алтернатива за собствениците на  полупланински и планински земи. Повечето билки са непретенциозни растения, виреят успешно на всякакви почви, успешно се отглеждат както в най-сухите райони, така и в мочурливите и блатисти местности. Повечето от културите са многогодишни, което увеличава тяхната рентабилност. Основно се инвестира в тяхното производство само през първата година, а от втората и следващите, разходите падат с около 60-80%, за сметка на увеличаващите се добиви. Възвращаемостта на направените разходи започва още в годината на създаването на насажденията и не се чака продължително време.

Култивираните лечебни растения притежават редица преимущества:

 •         Дават по-големи добиви.
 •         Имат по-високо съдържание на биологично активни вещества.
 •         Могат да се отглеждат и събират механизирано, което води до намаляване на тяхната себестойност.
 •         Може да се планира  добива им за годината, което гарантира успешната реализация на продукта.

Култивирано се отглеждат много видове билки.

В материала за култивираните билки са разгледани и описани най-подходящите за отглеждане билки в България, които имат най-голямо стопанско значение и търсене на вътрешния и международния пазар, а именно: маточина, шипка, медицинска ружа, лавандула, лайка, градински чай, жълт кантарион, дилянка, мащерка, бял равнец, риган, невен, беладона, жълта комунига.

За всяка една от предложените билки е предоставена информация относно:

 •      разпространението им в природата;
 •      биологичните им особености;
 •      приложението им;
 •      съдържанието на полезни вещества;
 •      най-подходящите им предшественици;
 •      подходящите почви за развитието им;
 •      употребяемите части от растенията;
 •      особеностите на различните сортове;
 •      начините на размножаването им;
 •      грижите за насажденията;
 •      агротехническите мероприятия при отглеждането им;
 •      прибирането, добивите и рандеманите им;
 •      начините на преработка, изсушаване и заготовка;
 •      начина на съхранение;
 •      агро-икономическата обосновка за култивирането им: разходите за създаване и развитие на насажденията, приходите от продажбата им и печалбата от това.

В материала е посочено откъде може:

 •       да се закупи сертифициран посадъчен материал;
 •       да се получи научно-техническа информация за съответните билки и отглеждането им;
 •       да се разработят проекти за създаване на насаждения;
 •       да се направи анализ на продукцията.

Специално внимание е обърнато на финансирането на култивираното отглеждане на билки, а именно от:

1. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ:

v   Директни плащания на площ.

Прилагането на Схемата за единно плащане на площ като една от основните дейности на Разплащателната агенция предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни. Размерът на плащането на хектар за отделните страни зависи от размера на използваната земеделска площ, която отговаря на изискванията за получаване на плащания и годишната финансова рамка, получена в резултат на преговорите с Европейския съюз.

2. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

v    Мярка 214 „Агроекологични плащания".

Максимална субсидия: левовата равностойност до 900 евро/ха.

v    Мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони.

Максимална субсидия: левовата равностойност на 3500 евро.

v    Мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони".

Максимална субсидия: левовата равностойност на 8000 евро.

Материалът „Култивирано отглеждане на билки" ще бъде достъпен в КООП зоната на интернет страницата на ЦКС - www.ccu-bg.coop, както и ще бъде изпратен по електронната поща на кооперативните съюзи от системата на ЦКС. Повече информация и предоставяне на материала - на тел.: 02/9876441 или 02/9878625

Отворете в pdf - тук