• Начало /
 • Новини /
 • С оптимизъм и желание РПК „Тракия“ работи успешно в полза на хората

С оптимизъм и желание РПК „Тракия“ работи успешно в полза на хората

Публикувано на 13.03.2017

С оптимизъм и желание РПК „Тракия“ работи успешно в полза на хората

С оптимизъм и желание РПК „Тракия“ работи успешно в полза на хората

Данни за РКС Тракия, Димитровград 

 • РПК „Тракия“ членува в РКС гр. Хасково
 • Броят на заетите в кооперацията е 26 души
 • Член-кооператорите са 687 души, от които 00 са до 35-годишна възраст
 • Основната стопанска дейност на кооперацията е търговия на дребно
 • Кооперацията стопанисва пряко 12 търговски обекта, от които 4 са включени в националната търговска верига КООП и 3 са „КООП Маркет”
 • Кооперацията обслужва 12 населени места

Според отчетените резултати за деветмесечието на 2016 година, РПК „Тракия“, град Димитровград е на дванадесето място в комплексното класиране на кооперациите от системата на ЦКС.

Делка Тонева работи в кооперативната система от 1972 година, от месец март на 2011 година е председател на кооперацията /каре

„Изминалата година беше поредната трудна година. Важното е, че въпреки трудностите устояваме, борим се, трудим се, и се надяваме на по-добро бъдеще. Ние  като кооперативна организация доказахме, че сме по-устойчиви и че тежките условия ни правят още по-дисциплинирани. Намерихме сили да изпълним най-важната значима цел да запазим постигнатото и да бъдем още по-привлекателни и търсени като обществено полезна социална организация и желан бизнес партньор.

Надяваме се, че и през тази година ще имаме необходимата дисциплина, вяра и упоритост, да поставим в центъра на кооперативния бизнес хората, които ще гарантират устойчиво развитие на кооперацията”.

Историческа справка за РПК „Тракия“

РПК „Тракия”, гр. Димитровград е учредена през 1973 година. През месец декември 1972 година на общо събрание се взема решение Потребителните  кооперации  от селищата  Меричлери , Скобелево, Ябълково, Горски извор, Добрич и ГПК ”Наркооп”, Димитровград да се обединят в РПК Димитровград, включваща и обслужваща 26 населени места, т.е. всички селища в община Димитровград. Преминавайки през множество трансформации, като обединения,  вливания, отделяне , кооперацията устоява и успешно осъществява дейността си.

Стопански дейности на РПК“ Тракия“

В момента кооперацията стопанисва 12 търговски обекта и обслужва толкова населени места. Основната стопанска дейност на кооперацията е търговия на дребно. Броя на заетите в кооперацията е 26, от тях търговски работници 18. В кооперацията членуват 687 член-кооператори. Управителният съвет на РПК „Тракия“ полага усилия в търсенето на възможности за увеличаване броя на член- кооператорите и съгласно програмата за четири годишния мандат, са приети нови 133 член-кооператори, от тях до 35 години – 35 души.

За привличане на нови членове, се използват възможностите на проекта „Заедно можем повече” чрез информационен кът в един от обектите. Независимо, че от демографската картина е видно, че потенциалът за прием на член-кооператори в малките населени места е на изчерпване, от кооперацията са убедени, че за привличането им е необходима ежедневна и настойчива работа, чрез която да се представя пред населението ползите от членството в кооперацията

И през 2017 година ще се продължи досегашната успешна стратегия, а именно:

 • Популяризиране уникалния кооперативен модел, в който решенията се взимат на принципа един човек - един глас.
 • Разпределяне на  дивиденти за членовете.
 • Ползване на отстъпки за член-кооператорите в кооперативните хотелски комплекси.
 • Ползване на отстъпки при пазаруване от търговската верига КООП.
 • Получаване на дивиденти до 8%, а при възможности и продоволствен дивидент от членовете на кооперацията.

Там, където хората оценяват ползите, търсят кооперацията и изявяват желание да станат нейни членове. Независимо, от трудната 2016 година, положените усилия от страна на Управителния съвет, служителите в кооперацията и търговските работници са довели до положителни резултати и търговските обекти отчитат ръст спрямо миналата година със 7 % С най-добри резултати се гордеят обектите в с. Сталево, с. Върбица, с. Крум, с. Каснаково. Също добре работят и магазините в селата Черногорово, Злато поле, Брод.

Всички магазини, които кооперацията стопанисва са ремонтирани, подредени, привлекателни, с приятна атмосфера за пазаруване, предлагащи

богат асортимент от качествени стоки на достъпни цени. Ремонтите и подобренията са извършени със собствени средства и такива от фонд „Инвестиции” при ЦКС и РКС гр.Хасково. Сътрудничеството ни с Районен кооперативен съюз Хасково е значим фактор за доброто развитие на кооперацията.

За удобство  на клиентите в почти всички магазини се предлага без

касово плащане, чрез банкови карти. Шест от магазините работят без прекъсване. В някои от обектите се продават строителни материали, фуражи

за животните, с цел възможност за по-широко задоволяване потребностите на потребителите. В почти всички обекти се предлагат кафе и топли напитки.

Специално внимание е отделено на енергийната ефективност. Като

първа стъпка в това направление е излизането на свободния пазар за доставка на електро-енергия, което води до оптимизиране на енергийните разходи

Най-малко два пъти в годината се извършват инвентаризации на търговските обекти. Търговските работници изпълняват своите  задължения отговорно и с висок професионализъм. Обектите от търговската верига, които са 7 на брой отчитат 63.5 % от общия стокооборот на кооперацията.

Зареждането на кооперативните обекти се осъществява основно, чрез

„Тракия КООП” АД град Хасково. Планът по стокооборота по линия на ЕКП се изпълнява и се увеличава относителния дял на продуктите, доставени чрез ЕКП и най-вече тези с марката КООП. Стоките с марката КООП са лицето  на магазините КООП и кооперацията се стреми да снабдява всички обекти с пълният асортимент от български и вносни стоки с марката КООП.

„Важно е да отбележа, че наложената през последните години прозрачна търговска политика от Централния кооперативен съюз по отношение логистиката на стоки и избор на национални и регионални доставчици, доведе до реално функциониране на ЕКП. Убедена съм, че това е пътят към успешно развитие не само на кооперативните обекти, но и на организацията като цяло“, споделя госпожа Тонева.

Кооперацията разполага със собствен /разпределителен/ склад, в който влизат всички закупени стоки в т.ч. (хранителни, захарни и промишлени) и със собствен превоз същите се извозват до търговските обекти по график. Това дава възможност за по- добър  контрол. Кооперацията провежда и добра социална политика, чрез направени дарения на детски градини, училища, на жителите на населените места, на болни и крайно нуждаещи се член-кооператори. Кооперацията в Димитровград вече 44 години  гради авторитет и изпълнява най-сериозната си роля активно да съдейства и подпомага своите членове и да дава най-доброто в услуга на обществото. Ръководството с гордост отбелязва, че е желан партньор от всички доставчици. Това се потвърждава със сертификат „КОРЕКТНА ФИРМА, който кооперацията е получила за 2015 , 2016 и 2017 година от Изследователски център на клиентските мнения за отлична репутация и етикеция в бизнеса, както и за коректно отношение към задълженията спрямо клиентите и контрагентите.

Основни цели през 2017 година

Следвайки поетите ангажименти в бизнес плана за 2017 година, както и насоките, приети на общото събрание кооперацията ще работи за постигане на необходимата финансова стабилност. Основните цели, които кооперацията ще следва през 2017 година са:

 • Постигане на поне 5% ръст на стокооборота на основната дейност търговия на дребно.
 • Набиране на нови член-кооператори като приоритет ще са млади хора до 35 години.
 • Подобряване на възрастовата и образователна структура на наетите работници и служители в кооперацията.
 • Целенасочена инвестиционна политика за модернизиране на материалната база.
 • Увеличаване обемът на стоките с марката КООП.
 • Привличане на нови групи потребители.
 • Строга финансова дисциплина.

От ръководството на районна потребителна кооперация Тракия, се надяват на една успешна и ползотворна 2017 година.

РПК „Тракия“