• Начало /
  • Новини /
  • Кооперациите: Приобщаване и възможност за всеки

Кооперациите: Приобщаване и възможност за всеки

Публикувано на 01.07.2017

Кооперациите:  Приобщаване и възможност за всеки

 

По традиция от 1923 и до днес световното кооперативно движение отбелязва ежегодно Международния кооперативен ден. И тази година член-кооператорите от всички региони на Международния кооперативен алианс ще отбележат 95-тия световен кооперативен ден. По повод 100 години от създаването на Международния кооперативен алианс (ICA) през 1995 Организацията на обединените нации се присъедини към честването като определи с Резолюция 47/90 всяка първа събота на месец юли да се отбелязва и като Международен ден на кооперациите в ООН. Мероприятията, които се провеждат в целия свят по този повод са под знака на определена тема, тема, която насочва вниманието на световната общественост за ролята и значимостта на кооперативния бизнес в икономическото, социално и екологично развитие в света.

През 2015 страните членки на ООН приеха Дневния ред за устойчиво развитие 2030, включващ 17 стратегически цели. В този документ достойно място е отредено на кооперациите като ключов и значим партньор в икономическото, социалното и екологично развитие в света. Ето защо и темата на Международния кооперативен ден 1 юли 2017 е „КООПЕРАЦИИТЕ: Приобщаване и възможност за всеки“.

В момент, в които неравенството между доходите в световен мащаб става все по-голямо, добре е да се припомни, че решения за това има и кооперативният бизнес модел е на първо място сред тях. Международно признатата дефиниция на

кооперативните принципи и ценности

отличава кооперациите от всички други форми на бизнес организации. Тези принципи гласят, че членството в кооперациите е отворено и не дискриминира никой, който приема неговите изисквания и правила за сдружаване.

Отвореното членство в кооперациите осигурява достъп до създаването на блага и води до намаляване на бедността. Това е ясно формулирано в Третия кооперативен принцип, който гласи: „Членовете участват справедливо и управляват по демократичен начин капитала на кооперацията“.

Кооперациите поставят в центъра човека, а не капитала.

Те не издигат в култ, нито пък ускоряват натрупването на капитал, те разпределят благата по по-справедлив начин.

Отвореният достъп, който предоставят кооперациите, се прилага във всички сфери на бизнеса.

Кооперациите насърчават социалната равнопоставеност, ясно формулирана в Седмия кооперативен  принцип – „Грижа за общността“, защото кооперативният бизнес модел активно допринася за устойчивото развитие на местните общности – в екологичен, социален и икономически аспект. Този принос и ангажираност са получили признание в целия свят, изразени в подкрепа от страна на кооперациите за местните икономики, местните органи на управление и местното население.

Кооперациите развиват своята дейност чрез самофинансиране, а не чрез набиране на средства с благотворителна цел. Именно това прави кооперативния бизнес модел по-атрактивен, предлагащ все по-широк спектър от услуги за обществото, задоволяващи неговите потребности.

Неоспорим е и фактът, че глобализацията трябва да се развива, но чрез набор от ценности като тези, присъщи на кооперативното движение. В противен случай ще се създаде още по-голямо неравенство и по-непреодолими различия сред населението в света, които ще я направят неустойчива. Нещо, на което сме свидетели в момента.

Световният Кооперативен Монитор за 2016

обяви, че 300-те най-големи кооперации в света реализират общ годишен оборот над 2.5 трилиона щатски долара, а заетите в кооперативния бизнес са над 250 милиона. Създадените от тях блага и тяхното разпределение са символ за влияние на високо ниво.

Това влияние е една от причините ЮНЕСКО да включи кооперациите в Списъка на нематериалното културно наследство на човечеството. Този списък е създаден през 2003 като признание, че човешкото познание не се определя само от съществуващите в света исторически паметници и места, а равнопоставено и от световни практики и традиции, които са в полза на обществото и неговото развитие.

Важен факт, който трябва да се отбележи е ,че не само неравенството в доходите е бреме за целия свят. Жените и особено малцинствените групи, често се оказват без достъп до важни дейности, които са необходими за подобряване на техния стандарт на живот. Отричането на дискриминацията, дефинирано в кооперативните принципи има много измерения: пол, социален статус, раса, политическа и религиозна принадлежност, което гарантира, че никой няма да бъде изоставен.

Разработената Платформа „Кооперациите към 2030“ (www.coopsfor2030.coop),предлага възможност кооперациите да се ангажират с инициативи, насочени към изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН, а Международният кооперативен алианс да насърчава всички кооперативни организации да направят необходимото в тази насока.

 

На 1 юли 2017 година, Ръководството на Централния кооперативен съюз поздравява всички 123 член-кооператори и техните семейства в България по повод 95-тия Международен кооперативен ден и ги призовава като неразделна част от световното кооперативно движение да реагират на нищетата, причинена от нарастващото неравенство, да поемат ангажимент за постигане на равенство в техните общности и да отбележат празнично кооперативния принос в създаването на един по-добър свят СЕГА.