Потребителна кооперация „Победа“ гр. Лъки

Публикувано на 10.07.2018

Потребителна кооперация „Победа“ гр. Лъки

Данни за ПК “Победа” Лъки 

  • ПК “Победа” гр. Лъки членува в РКС Пловдив
  • Член-кооператорите са 661 души, от които 19 са до 35 годишна възраст
  • Основните стопански дейности са търговия на дребно, горско стопанство, хлебопроизводство, дърводобив и дървопреработване
  • Заети в кооперацията са 23 човека
  • Кооперацията стопанисва 9 търговски обекта, от които 5 са от национална търговска верига КООП, обслужва 11 населени места и махалите към тях.

Софка ЯНКОВА, председател на ПК „Победа“ гр. Лъки

„Чувствам се удовлетворена от факта, че работя с млад колектив и образовани служители. Във всичките си позиции на ръководител се стремя да осигурявам приемственост, да помагам на младите хора да продължават със знания, енергия и почтеност, да трупат опит, а и най-важното, че мога да подготвя за дългосрочна работа в кооперацията подходящите хора. Това за мен са най-важните неща за да успее човек да се реализира. Знанието е основата на всичко, но и почтеността в днешни дни е от изключителна важност за имиджа на кооперацията. Като цяло 2017 г. не е най-успешна за нас, но финансовият ни резултат е положителен. Удовлетворена съм, че все повече сме предпочитан партньор в доставките за местния бизнес.

ПК ”Победа” е кооперация с дълга история като началото й започва през 1941 г. Кооперацията е съществена част от живота на жителите в региона и продължава да следва основната си цел, съхраняване на кооперативните ценности и дейности“.

Търговия на дребно и хлебопроизводство

Търговията на дребно и хлебопроизводството съставляват над 60% от общите приходи на ПК „Подкрепа“. Благодарение на целенасочените усилия за по-високи стокообороти и оптимизация в последните четири години от кооперацията се справят успешно. Тя обслужва всички населени места на Община Лъки - Белица, Манастир, Борово, Дряново, Джурково, Лъкавица, Здравец и махалите към тях, с основни хранителни продукти, свежи зеленчуци и пресен хляб собствено производство. До ден днешен кооперацията присъства най-вече в малките и отдалечени места, където бизнес се прави със сърце и мисъл за хората. В малките селища магазините са комбинирани с пивници и така кооперативните обекти се превръщат в социални средища. Важна роля в магазините имат продавач-консултантите, които отговорно правят заявки към доставчиците за необходимите стоки. От ПК „Победа“ работят честно и отдадено, а така градят по-голямо доверие в своите член-кооператори.

Горскостопански сектор

Кооперацията е единствената в системата на РКС Пловдив, която освен търговската си дейност и хлебопроизводство, осъществява промишлена дейност – дърводобив и дървопреработване.

От 2010 г., тя стопанисва към 21 хил. дка гори, които са собственост на физически лица, Община Лъки и остатъчен фонд. С наличния дървесен ресурс, предимно смърч, ела и бял бор се захранва дърводелския цех на кооперацията за първична преработка на дървесина. Добива от широколистна обла дървесина се реализира на вътрешния пазар, а с дърва за огрев (над 1000 куб. м), ежегодно се снабдяват собствениците на гори и местното население. От кооперацията срещат затруднения с трудовото възнаграждение на работниците в дърводобива и липсата на собствена техника. Тези фактори оказват влияние на крайния резултат.

В съответствие с вече приетия Горскостопански план, от ПК „Победа“ ще насочат активно усилията си към изграждане на горска инфраструктура – камионни и тракторни пътища, което ще се отрази положително върху разработването на затворените басейни, както и на заложените в плана на кооперацията мероприятия за преодоляване на противопожарните мерки в Горския фонд, стопанисван от ПК ”Победа”. Друга важна задача е да се осигури специализирана горскостопанска техника за обслужване на целия фонд от над 21 хил.дка гори, стопанисвани от кооперацията. Като по-дългосрочна цел, е заложено да се допълни първичната преработка на дървесина с технология за оползотворяване на отпадъците в едно ново производство на пелети, което би подсилило значително икономическия ефект от дейността на дърводелския цех. За осъществяване на тези цели от изключителна важност е да се усвоят средства по Горските мерки и усилията на ръководството на кооперацията са насочени в подготовка и представяне на подходящи проекти.

Дирекция „КООП медии и реклама“ по материали на ПК „Победа“ Лъки