• Начало /
  • Новини /
  • Кадровата политика и Стратегия 2030 – отново във фокуса на Управителния съвет на ЦКС

Кадровата политика и Стратегия 2030 – отново във фокуса на Управителния съвет на ЦКС

Публикувано на 17.07.2018

Кадровата политика и Стратегия 2030 – отново във фокуса на Управителния съвет на ЦКС

Управителният съвет на Централния кооперативен съюз се събра на 12 юли 2018 г. в гр. София, за да обсъди важни стратегически и организационни въпроси. Участие в заседанието взеха и членовете на Контролния съвет и ръководството на Съюза.

Гост на заседанието бе Пламен Ангелов, директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“ към Комисията за защита на личните данни. Той запозна участниците с основните стъпки в прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, който влезе в сила на 25 май 2018 г. Г-н Ангелов се спря на основните нормативни изисквания при обработка на лични данни и подчерта, че по своята същност и в съответствие с действащия Закон за кооперациите кооперативната система има сложна организационна структура, което налага изготвяне и прилагане на общи правила, които да осигурят прозрачност и надеждност при обработката и съхранението на личните данни на член-кооператорите и трети лица.

Приключилата отчетно-изборна кампания и кадрите

бяха две от основните теми, които бяха представени на вниманието на Управителния съвет от зам.-председателя на ЦКС Ваня Боюклиева. Тя подчерта, че отчетно-изборна кампания ’2018 може да бъде оценена като успешна и добре организирана, благодарение на навременния старт и активното участие на кооперативните съюзи в планирането и провеждането на събранията на кооперациите. Сред най-дискутираните теми на тазгодишните общи събрания са разширяване на оборота в единния кооперативен пазар, подобряване ефективността на търговската дейност, реконструкция и модернизация на действащи търговски и производствени обекти, въвеждане на търговски информационни системи (ТИС) и включването им в единната търговска информационна система (ЕТИС), увеличаване размера на дяловите вноски на член-кооператорите с цел повишаване тяхната съпричастност и устойчивостта на кооперациите и др.

Сред обсъжданите въпроси бяха и тези за подобряване на кадровата обезпеченост и обучение на кооперативните кадри, както и за изготвяне на Стратегия за развитие на кооперативните организации до 2030 г. Те бяха изведени като приоритет и от 37-то Извънредно общо събрание на ЦКС.

Затова в експозето си пред членовете на Управителния съвет Ваня Боюклиева наблегна на основните цели, свързани с политиката на човешките ресурси, сред които са повишаване на конкурентоспособността и постигане на финансова стабилност на кооперативните организации за привличане на високо квалифицирани млади специалисти, подобряване ангажираността на член-кооператорите с дейността на кооперацията, актуализация на програмите за обучение и подготовка на кооперативни лидери и др.

Анализът, който бе представен на вниманието на ръководните органи на ЦКС, включва и основните фактори, които влияят на развитието, търсенето и предлагането на човешки ресурси. Сред тях са географското разположение на кооперативните организации и икономическия потенциал на региона, икономическите резултати от осъществяваните стопански дейности и броя на обслужваните населени места, работната заплата и възможностите за повишаване на професионалната квалификация.

Темата за приключилата отчетно-изборна кампания и кадровата политика предизвика дискусия между членовете, които се обединиха около становището, че такъв анализ трябва да се направи във всички кооперативни организации, както и че трябва да се търсят нови възможност за обучение на кооперативните кадри и най-вече на новоизбраните председатели. Със свои изказвания в дискусията се включиха Снежана Лазарова - председател на ОКС София, Валентин Димов - председател на ГКС София, Георги Сариев - председател на РПК „Наркооп“ гр. Пловдив, и Ангел Руев - председател на РПК „Развитие“ гр. Елин Пелин.

Решено бе анализът на кадровото състояние и потребностите от кадри да бъдат включени като самостоятелен раздел към отделните стратегически направления за развитие на кооперативните организации, които ще бъдат обсъждани на предстоящото Национално съвещание през месец септември. В тази връзка председателят на ЦКС проф. Петър Стефанов акцентира върху още няколко основни фактора, които трябва да намерят своето място в Стратегия 2030:

  • Ангажираност и отговорност на кооперативните организации

„Стратегията трябва да съдържа ясно дефинирани и реално изпълними цели, инициативи и действия, чрез които да покажем както на нашите потребители, служители и контрагенти, така и на правителството и органите за местно самоуправление нашата ангажираност с времето и средата, в които живеем. За да постигнем това, трябва да пристъпим към последователни действия за признаване на кооперативния модел като важен фактор в споделената икономика и утвърждаването му като най-демократичния бизнес модел. Всичко това трябва да бъде обвързано със споделянето на добри практики и иновативни подходи за привличане на нови членове в кооперативните организации.“ – подчерта Петър Стефанов пред присъстващите на заседанието.

  • Устойчивост в центъра на кооперативната дейност

Действията, които са свързани с реализиране на втория стратегически фактор, имат за цел да създадат устойчивост в центъра на кооперативната дейност и да увеличат пазарния дял на кооперациите в регионалната и национална икономиката, включително чрез търговията „кооперация до кооперация“.

Те трябва да акцентират върху постиженията на кооперативните организации в тази сфера и да привлекат вниманието на институциите и обществеността върху техния принос за постигане Целите за устойчиво развитие на ООН, които бяха тема и на тазгодишния Международен кооперативен ден.

  • Опазване и популяризиране на кооперативната идентичност

За да изпълняват целите, за които са създадени, кооперативните организации трябва да превърнат своята идентичност във водещ фактор, не само в комуникациите, но и в ежедневната си дейност. „С всеки произведен продукт, всяка предоставена услуга или всяка проведена инициатива ние трябва да утвърждаваме имиджа на кооперациите като модел, избран от хората, защото е базиран на ценности, и да споделяме тези ценностите с хората, които са наши потенциални клиенти или членове.“- подчерта председателят на ЦКС.

И допълни, че това може да стане чрез активно използване на марката и домейна СООР, присъединяване на повече кооперативни организации към националните инициативи, които имат за цел за повишат кооперативната видимост и да създадат добавена социална стойност, чрез търсене на възможности за включване на кооперативния модел в програми за обучение и активно присъствие в медиите, обучение на бъдещите кооперативни лидери и др.

  • Действието на правна рамка като стратегически фактор изисква да се извърши оценка на съществуващата регулаторна среда с цел да се даде адекватен отговор на промените в националното, европейското и световното законодателство, регламентиращи действието на кооперативния модел на всички нива.
  • Петият стратегически фактор – капиталът, изисква разработване на ясни правила за стабилно и дългосрочно финансиране на кооперативната икономика, създаване на законови и регулаторни механизми за защита на кооперативната собственост и превръщане на дяловия, членския и дивидентния капитал в мотивиращ фактор за членство в кооперацията и активно ползване на предоставяните от нея стоки и услуги. Важен акцент в това стратегическо направление е използване потенциала на междукооперативното финансиране и европейските фондове и програми за подобряване ефективността на кооперативния бизнес и реализиране на значими инвестиционни проекти от регионално и национално значение.

„Заедно с кадрите, тези пет фактора са основа за изготвянето на реалистична прогноза за ефективното и ресурсно обезпечено развитие до 2030 година не само на отделните кооперативни организации и стопански дейности, но и на кооперативната система като цяло“ – подчерта председателят на ЦКС проф. Петър Стефанов пред членовете на Управителния съвет.

Като следваща точка от дневния ред участниците в заседанието обсъдиха състоянието и перспективите за развитие на дейността „Изкупуване“, които бяха представени от зам.-председателя на ЦКС Васил Митрев. С тях ще Ви запознаем в следващия брой на в. „Земя“.

Дирекция „Кооперативна политика и ЕП“