• Начало /
  • Новини /
  • Стратегия за развитие 2030 беше успешно приета от водещи кооперативни организации

Стратегия за развитие 2030 беше успешно приета от водещи кооперативни организации

Публикувано на 10.10.2018 Новини

Стратегия за развитие 2030 беше успешно приета от водещи кооперативни организации

"Безспорно е, че независимо от различните икономически, социални и политически промени, независимо от кризите и възходите, успяваме не само да присъстваме, но и да участваме активно в социално-икономическия живот на страната. Днес най-голямото ни предизвикателство е на базата на съществуващите резерви и енергия да обединим силите си и да превърнем тревогата от настоящето в надежда за бъдещето и условие за успех." - с тези думи проф. Петър Стефанов, председател на Централния кооперативен съюз, откри Националното съвещание в хотелски комплекс „КООП-Китен“ в гр. Китен.

В два поредни дни – на 3 и 4 октомври 2018 г., кооперативният хотел се превърна в център на оживени дискусии, в които представители на водещи кооперации, кооперативни съюзи, търговски дружества и Централния кооперативен съюз обсъждаха своето устойчиво развитие през следващите години. Основна тема на дискусиите бе „Стратегия за развитие на кооперативните организации 2030: цели, политики, действия". За по-ефективното й обсъждане бяха сформирани три работни групи по единна търговска политика, интегрирани проекти и финансова стабилност, ангажираност и видимост.

„Изправени сме пред нова реалност, в която дигиталните технологии, информацията и комуникацията изискват нови правила и нов тип взаимоотношения. Настоящата Стратегия 2030 е първата крачка в този наш общ кооперативен проект. Най-важният от години наред и за години напред. Нека тя бъде началото на нова глава в нашето развитие. “– подчерта проф. Стефанов пред участниците в съвещанието.

На участниците в заседанието бяха предложени пет сценария за развитие на кооперативната система през следващите 12 години, които са разработени в унисон със сценариите в Бялата книга за бъдещето на Европа, обсъждани от страните-членки на Европейския съюз. След като се запознаха с възможните перспективи, представителите на кооперативни организации от цялата страна се обединиха около петия кооперативен сценарий – ПРАВИМ МНОГО ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО.

Повод за конструктивна дискусия бяха и резултатите от проведената анкета, която имаше за цел да очертае основните предизвикателства пред кооперативните организации от системата на ЦКС и инструментите за тяхното преодоляване.

На база споделения опит и добри практики, участниците в Националното съвещание формулираха ключови икономически и организационни акценти във всички направления на своята дейност.

Единна търговска политика

Като основна стопанска дейност търговията предизвика най-силен интерес и активност сред участниците в Националното съвещание. Първото заседание на работната група по търговия се проведе на 25.09.2018 г. в гр. София.

Темата на дискусиите по време на съвещанието бе отново единната търговска политика и възможностите чрез нея да бъдат оптимизирани механизмите и търговските условия за доставка на стоки до обектите от верига КООП. Участниците в групата се обединиха около становището, че единната политика е мощен инструмент за разширяване на пазарните позиции и оптимално усвояване на резервите в кооперативната търговия.

Другите фактори, които според водещите кооперативни организации ще създадат ефективен и устойчив кооперативен бизнес, са добрите търговски практики, съвременните информационни системи и иновациите, както и поддържане доверието на клиентите на високо ниво. За да се постигне ефект от тяхното действие е необходимо да бъдат анализирани стоките с марката КООП, техните обеми и цени, качеството и позиционирането им на пазара.

От задълбочен анализ се нуждае и комуникацията между отделните звена, които участват в националния единен кооперативен пазар, и възможностите за неговото разширяване.

Интегрирани проекти и финансова устойчивост

Участниците в работната група по интегрирани проекти и финансова устойчивост се обединиха около идеята за повишаване конкурентоспособността и свързаността на кооперативния бизнес. Стартирането на интегрирани проекти и прилагането на синхронизирани мерки и механизми за повишаване финансовата стабилност на кооперативните организации е едно от формулираните решения в тази насока.

Няколко са факторите, които влияят пряко върху постигането на тази цел – отговорно управление на активите, единни стандарти за оценка на финансовата ликвидност, единни системи за организация на отчетността и създаване на специализирани фондове за обезпечаване на единната политика.

По време на дискусиите бяха споделени много практики, въз основа на които бяха формулирани следните възможности за постигане на свързаност и интегрираност между отделните кооперативни дейности:

  • Подкрепа за традиционно произвежданите продукти КООП и предлагането им в търговска верига КООП
  • Нови интегрирани производства за отглеждане на култивирани билки, маслодайни растения, плодове и зеленчуци; производство на месо, мляко и преработени продукти от тях; организиране на къщи за гости и приключенски туризъм.

Ангажираност и видимост

Групата по ангажираност и видимост обсъди няколко основни теми, водещи сред които са:

  • приема на нови членове и привличането на млади квалифицирани кадри в кооперативните организации;
  • повишаване ангажираността на член-кооператорите, ръководните органи и заетите лица.

Участниците в групата споделиха своя опит и добри практики за постигане на баланс между интересите на член-кооператорите и тези на кооперативната организация, активното използване на търговските обекти от веригата КООП и програмите за лоялни клиенти за мотивиране на член-кооператорите, привличане на лоялните клиенти за членове, популяризиране на кооперативните организации и техните предимства чрез участие в провежданите инициативи и благотворителни кампании.

И тук дискусиите акцентираха върху обединяването на ресурсите и приемането на единна комуникационна стратегия като фактори, които ще повишат видимостта на кооперативните организации на местно, регионално и национално равнище и ще спомогнат за тяхното устойчиво развитие в бъдеще.

Стратегия 2030 за бъдещето на кооперативната система

В края на двата работни дни участниците в Националното съвещание бяха единодушни, че постигнатият диалог, конструктивният дух за неговото провеждане и изпълнението на формулираните задачи са предпоставка за реализиране на дългосрочните кооперативни цели през следващите 12 години.

„От всички нас зависи да превърнем марката КООП в символ на достойнството и отражение на всички човешки ценности, които обединяват и вдъхновяват над един милиард член-кооператори по целия свят.

Като кооперативна организации, ние сме част не само от европейското и световно кооперативно пространство, но и от десетата по големина икономика в света - кооперативната. Това е привилегия, но и отговорност, която трябва да продължим да изпълняваме успешно и в бъдеще.“ – подчерта проф. Петър Стефанов при обобщаване на постигнатото от работните групи.

ПРАВИМ МНОГО ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО

След края на Националното съвещание Управителният съвет на ЦКС утвърди Стратегията за развитие на кооперативните организации до 2030 г. и взе решение до края на м. март 2019 г. да бъдат изготвени Стратегически пътни карти за нейното реализиране. Те трябва да бъдат не само гъвкави и да се адаптират към нуждите на отделните кооперативни организации и стопански дейности, но и да са достатъчно точни и ясни, за да очертаят пътя за тяхното устойчиво развитие.

Сформираните работни групи по единна търговска политика, интегрирани проекти и финансова стабилност, ангажираност и видимост ще продължат своята работа по разработването на стратегическите пътни карти в отделните направления. Важен фактор за успех на приетата Стратегия 2030, обаче, е активното включване на всички кооперативни организации от системата на ЦКС в реализирането на нейните цели, политики и действия.