• Начало /
 • Новини /
 • Управителният съвет на ЦКС прие пакет от мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес -2 част

Управителният съвет на ЦКС прие пакет от мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес -2 част

Публикувано на 08.10.2019

Управителният съвет на ЦКС прие пакет от мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес -2 част

Управителният съвет на ЦКС прие пакет от мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес

В днешния брой на вестник „Земя“ ще ви запознаем с останалите теми, които бяха обсъдени на заседанието на УС на ЦКС, което се проведе на 26.09.2019 г.

Втората основна тема на заседанието обхваща тенденциите и перспективите в кооперативната търговия и бе представена от
зам.-председателя на ЦКС Бойка Добрева. Г-жа Добрева, подчерта, че перспективите за дейността са пряко свързани с нейното оптимизиране и реализиране на приетата през месец март Стратегическа пътна карта. В тази връзка, ключов фактор за бъдещето на кооперативната търговия ще продължи да бъде търговска верига КООП, затова нейното развитие е от изключително значение за икономическия растеж и финансовата стабилност на кооперативната система като цяло. В подкрепа на това са и отчетените към шестмесечието на 2019 г. данни, които показват, че спрямо същия период на предходната година, се наблюдава ръст на приходите от търговия и подобряване на финансовия резултат, които се дължат предимно на обектите от ТВ КООП.

Изводът е направен на базата на анализ, който изследва търговията на дребно и едро и националния единен кооперативен пазар по основни икономически и структуроопределящи показатели.

Първият аспект от него е свързан със структурата и финансово-икономическите резултати на кооперативните организации според броя на стопанисваните от тях търговски обекти. От анализа е видно, че кооперативните организации, които притежават над 5 обекта отчитат значително по-добри резултати спрямо тези с по-малък брой обекти по отношение на средномесечните приходи от продажба на 1 обект от веригата, приходите на 1 кв.м. търговска площ, обръщаемостта на стоките, рентабилността и средномесечна производителност на труда.

Вторият аспект е свързан с Програмата за лоялни клиенти (ПЛК) и използваните търговски информационни системи. Той показва, че внедряването на програмата в обектите на верига КООП и активното използване на потребителските карти повишават ефективността на търговската дейност. Магазините, които притежават програма за лоялност и предоставят на своите клиенти повече карти КООП отчитат положителни финансови резултати. Тази положителна тенденция доведе до нарастване относителния дял на обектите с клиентски карти с 5% и те вече са 45% от всички обекти във веригата.

Третото направление от анализа разглежда подобряване на основните показатели в дейността с цел разширяване на пазарните позиции по отношение на търговската дейност, производителността на труда и възнаграждението на търговските работници. Отчетено бе, че в тази насока има резерви, които могат да се използват и при постигане на 7% ръст на приходите планирани в мерките за финансово, които УС на ЦКС прие могат да бъдат постигнати добри резултати. Подобряването на тези показатели ще подобри позицията на ТВ КООП в класацията на 30-те основни търговски вериги в България, която към момента се намира на девето място.

За постигане на очертаните задачи в кооперативната търговия на дребно са необходими конкретни действия насочени към:

 • Разкриване на обекти от ТВ КООП в средни и големи населени места
 • Преструктуриране на търговската дейност в обектите с ниска ефективност чрез използване на мобилни търговски обекти, почасово работно време и др.
 • Разработване и утвърждаване на механизъм за управление на обектите от ТВ КООП и КООП Маркет
 • Разширяване асортимента на био и здравословни храни и разкриване на нови магазини БИО КООП в по-големи градове, както и био щандове в действащите обекти с търговска площ над 100 кв. м.
 • Увеличаване броя на търговските обекти с внедрена търговско-информационна система (ТИС) и Програма за лоялни клиенти (ПЛК), както и включване на търговските обекти в Единната търговска информационна система (ЕТИС)
 • Разширяване на асортимента стоки с марката КООП и присъствието им във всички обекти на веригата
 • Провеждане на национални и регионални промоции със стоки КООП

Анализът от търговията на едро показва увеличение на стопанисваните пряко складови бази, увеличение на приходите и нарастване относителния дял на приходите от преки доставки по НЕКП от дейността търговия на едро спрямо 2018 г. но темповете все още са бавни, а ръстовете незадоволителни.

За повишаване ефективността на Националния единен кооперативен пазар (НЕКП): бяха обсъдени и приети следните предложения за подобряване на основните показатели:

 • Стимулиране на преките доставки по НЕКП на шест месеца
 • Договаряне с логистични партньори на пробни доставки до магазин в три региона: Велико Търново, Севлиево и Перник
 • Реализиране на нова опаковка на захарта и контрол на качеството на варивата
 • Стартиране на производство на стоки с марката КООП по утвърден списък от Борда по търговия
 • Провеждане на активна търговска политика включваща гъвкави бонусни схеми с цел по-активно предлагане на стоки с марката КООП на български и европейски производители

Пряко свързана с двете основни теми за финансова подкрепа на кооперативния бизнес и развитието на кооперативната търговия бе и  темата за актуализиране на критериите за комплексно класиране на кооперативните организации. Тя бе представена от зам.-председателя на ЦКС Веска Димитрова, която подчерта, че предложените промени в класирането имат за цел да отразят по-точно икономическия потенциал на отделните кооперативни организации и ефективността на осъществяваната от тях стопанска дейност, участието в националния кооперативен пазар в областта на търговията, изкупуването, туризма и балнеологията, реализирането на приоритетни проекти, спазването на финансова дисциплина, приноса на кооперативните организации при реализирането на общата стопанска и организационна политика на Съюза.

         Предложените промени могат да бъдат групирани както следва:

ПЪРВА ГРУПА: Промени в критериите за допустимост

Стимулиране на кооперативните организации, които спазват финансовата дисциплина и нямат просрочени задължения към ФВП „Инвестиции“ и ЦКС.

ВТОРА ГРУПА: Промени в критериите свързани с организационното развитие

Повишаване стимула за прием на член-кооператори и млади хора
до 35 г., стимулиране на кооперативните организации, които работят за изграждане на кадри и кариерното им развитие в кооперативната система, и отличаване на кооперациите и съюзите, които допринасят за повишаване видимостта на кооперативния бизнес модел.

ТРЕТА ГРУПА: Промени в критериите в областта на общата стопанска политика

Стимулиране стремежа на кооперативните организации за разширяване на стопанската дейност и повишаване на икономическото развитие, увеличаване обема на покупки чрез НЕКП, на популяризиране на туристическите обекти работещи под марката „КООП-Вашето място за почивка“, въвеждане на допълнителни стимули за организации, които отглеждат или изкупуват продукция предназначена за преработка от съвместни кооперативни предприятия, допълнително стимулиране на кооперативните съюзи за повишаване обема на покупките на кооперативните производства и стоки, доставяни пряко от „Кооп-търговия и туризъм‘ АД.

В подкрепа на предложените промени за развитие на кооперативната търговия и актуализиране на критериите за комплексно класиране на кооперациите и кооперативните съюзи, и по реда на своето изказване думата взеха: Васил Буковски, председател на РКС Бургас, Добринка Аджемлерска, председател на КС Варна, Валентин Димов, председател на ГКС София, Георги Ичконов, председател на ПК „Струмешница“ гр. Петрич, инж. Лазар Филчев, председател на РКС Пловдив, Мими Петрова, председател на ПК „Теодоси Марков“ с. Розино и Пенка Пеева, председател на РКС Русе.

Участниците в заседанието приеха Правилници за работа на Управителния и Председателския съвет на ЦКС.  При тяхното представяне Председателя на ЦКС проф. Петър Стефанов изтъкна , че всички изменения отразяват предложенията на членовете за оптимизиране работата на ръководните органи на ЦКС.

Бяха взети решения касаещи оперативните дейности на Централния кооперативен съюз и неговите търговски дружества.

Дирекция „КООП медии и реклама“