• Начало /
  • Новини /
  • Управителният съвет на ЦКС обсъди мерки за справяне с наслагващите се кризи

Управителният съвет на ЦКС обсъди мерки за справяне с наслагващите се кризи

Публикувано на 10.10.2022 Новини

Управителният съвет на ЦКС обсъди мерки за справяне с наслагващите се кризи

Предприемането на мерки, които да ограничат и предотвратят негативното влияние на наслагващите се кризи върху кооперативните организации и кооперативния бизнес, бяха основна тема на заседанието на Управителния съвет на ЦКС, провел се на 5 октомври 2022 г., сряда, в сградата на Съюза. На заседанието бе гласувано и актуализиране на критериите за комплексно класиране на кооперациите и кооперативните съюзи, както и безвъзмездна финансова помощ от ЦКС за ПК "Теодоси Марков" с. Розино. На заседанието присъстваха и членове на Контролния и Председателския съвет на ЦКС.

В началото зам.-председателят на ЦКС Веска Димитрова запозна присъстващите с анализа на тема "Кооперативният бизнес в условия на наслагващи се кризи - тенденции, предизвикателства и възможности". При представянето на основните изводи и решения тя подчерта, че магазините от Търговска верига (ТВ) КООП са с добра видимост и достъпност, но на места не се използват достатъчно ефективно поради слабата идентичност на обектите. Необходимо е увеличаване на асортимента стоки със собствена марка КООП/COOP и спазване изцяло правилата за мърчандайзинга. Има още какво да се желае и относно степента, в която персоналът е запознат с Наръчниците за функциониране и управление на обектите от ТВ КООП и номенклатурата от стоки с национална дистрибуция в кооперативните магазини.

"Губим пазар, защото не се познават достатъчно добре и не се спазват в необходима степен разработените и приети от всички нас правила за работа в обектите от ТВ КООП. Нужно е заздравяване на взаимовръзките между кооперативните организации - както по отношение на доставките чрез Националния единен кооперативен пазар (НЕКП), така и за функционирането на обектите. Конкурентоспособността може да се повиши чрез по-ефективно използване на внедрените системи за управление на търговския процес - Търговски информационни системи и Програми за лоялност на клиентите, въвеждане на онлайн и мобилна търговия. Ще помогнат и инвестиции в активи, осигуряващи намаляване на енергийните разходи и повишаване ефективността на търговския процес, включително обучение на персонала и повишаване на мотивацията му", обобщи г-жа Димитрова.

Председателят на ЦКС проф. д.ик.н. Петър Стефанов посочи необходимостта от диверсификация на кооперативната дейност, тъй като всеки район има своите специфики. "Търговията не може да бъде единственият стълб, върху който да се гради финансовото състояние, конкурентоспособността и устойчивостта на кооперативните организации. През последните няколко години стартирахме и инвестирахме в проекти между ЦКС и кооперативните организации, които са в нови дейности, но те не са достатъчни. Насърчаваме всеки от Вас да направи оценка на резервите на своята организация и да активизираме сътрудничеството си в тази област", призова проф. Стефанов.

В дискусията по темата се включиха Валентин Димов - председател на ГКС София, Байко Баев - председател на КС Ловеч, Мими Петрова - председател на ПК "Теодоси Марков" с. Розино, Красимир Буков - председател на РКС Смолян, Георги Сариев - председател на РПК "Наркооп" гр. Пловдив и Снежана Лазарова - председател на ОКС София.

Управителният съвет прие разработването на правила за допълнително стимулиране на кооперативните съюзи, кооперации, както и председателите им, чиито доставки чрез НЕКП са над 7% от приходите от търговия на дребно за общия обем доставки и над 3% - за преките доставки. До този петък, 14 октомври, членовете на УС, ПС и КС на ЦКС трябва да изпратят до Съюза своите предложения за критерии и правила за определяне на допълнителните стимули.

До 15 ноември 2022 г. е срокът, в който управителните съвети на кооперативните организации да обсъдят възможностите за разширяване на доставките чрез НЕКП и да разработят логистична схема, осигуряваща регулярна доставки до търговските обекти на стоките от национална дистрибуция.

Планът за доставки чрез НЕКП трябва да се разработи до 25 ноември 2022 г., на база реалните възможности на всеки кооперативен съюз и членуващите в него кооперации, осъществяващи търговска дейност, като минималният обем без ДДС е 6% от приходите от търговия на дребно, в т. ч. 2,5% за преките доставки.

Гласувано бе вноските във фонд "Реклама" на кооперативните съюзи за втората половина на 2022 и 2023 г. да се използват целево за подмяна на фасадни табели и брандиране витрините на магазините със стоки КООП/COOP, при спазване изискванията на Наръчника за функциониране на обектите от Търговска верига КООП и активно участие на съответната кооперативна организация в доставките по НЕКП.

Анализ на тема "Влиянието на наслагващите се кризи върху членствените отношения и кадровия капацитет на кооперативните организации" представи зам.-председателят на ЦКС Ваня Боюклиева. Управителният съвет гласува предложенията за изграждане на единна дигитална платформа на интернет страницата на ЦКС, която ще спомогне за активния прием на член-кооператори, а също така и проучване на възможностите за финансиране от европейски фондове и програми за изграждане на дигитални кътове за прием на нови членове в обектите от Търговска верига КООП и по програмата "Заедно в кооперацията". До края на месеца кооперативните съюзи трябва да предоставят информация за възможностите за разширяване обхвата на проекта "Популяризиране на кооперативния модел сред младите хора" в средни и висши учебни заведения и сформиране на екипи за регионално обучение на заетите в кооперативната търговия и хлебопроизводството. До 24 ноември 2022 г. трябва да се проведе работна среща с експертите по организационните въпроси относно организацията на Отчетноизборна кампания' 2023 и обучение на администраторите на Статистическата информационна система в кооперативните съюзи.

По темата отношение взеха Валентин Димов - председател на ГКС София и Снежана Лазарова - председател на ОКС София. След представените предложения от зам.-председателя на ЦКС Веска Димитрова и изказванията на Георги Сариев - председател на РПК "Наркооп" гр. Пловдив и Добринка Аджемлерска - председател на КС Варна,

Управителният съвет гласува предложенията за актуализиране на Критериите за комплексно класиране на кооперациите и кооперативните съюзи. Те са в две основни групи - по отношение на новата програма "Заедно в кооперацията" за активен прием на член-кооператори и по отношение на разходите и финансиранията за кооперативния бизнес.

Управителният съвет одобри отпускането на безвъзмездна финансова помощ на ПК "Теодоси Марков" с. Розино, с които кооперацията да възстанови своя търговски обект в с. Слатина, общ. Карлово, разрушен до основи от наводненията през септември. Ръководният орган одобри като дарение осигурената от ЦКС минерална вода "Горна Баня 1", която в началото на миналия месец бе предоставена на останалите без питейна вода жители на селото. 

Дирекция „Кооперативна политика“