Кооперация за възобновяема енегрия в Белгия

Публикувано на 03.08.2012 Международни новини

Кооперация за възобновяема енегрия в Белгия

Име на кооперацията:

Ecopower cvba

Основна дейност:

Промишленост и услуги

Брой на членовете:

 40 000

Кооперациите са с дългoгодишна история на енергийния пазар. Още през 1930 г. Франклин Рузвелт осъществява активна политика във създаването на кооперации, които да осигурят електричество до всички селски райони в САЩ, без с това да се преследват корпоративни цели и интереси.

Днес когато въпросът за алтернативните и устойчиви източници е приоритет, създаването на кооперации за възобновяема енергия са в своя разцвет. Пример за такава кооперация е белгийската „Екопауър", финансираща проекти за производство на енергия от алтернативни източници. Средствата за финансиране се набират от членовете, които към момента са 40 000 човека, като са насочени главно към проекти за изграждане на електрически централи, захранвани с биомаса или вятърни турбини.

Всеки, който проявява интерес да стане член-кооператор може да закупи дял с номинална стойност 250 евро с право на глас.

Разпределянето на дивидент е ограничено съгласно Устава на кооперация. Положителният резултат се насочва за рефинансиране на по-ниско-рентабилни, но с висока социална значимост, проекти .

         "Всеки има нужда от енергията на вятъра, слънцето и водата, блага, принадлежащи на всеки един от нас. А кооперациите за производство на възобновяема енергия могат по най-справедлив начин да предоставят тези блага на хората", споделя Дирк Вансинтжан, член на Борда на директорите.

Рационалното използване на възобновяеми енергийни източници  трябва все по-широко да се популяризира, тъй като всеки икономисан киловатчас електроенергия е киловатчас в полза на природата.