Търговия

Кооперативната търговия е приоритетна и структуроопределяща дейност за всички организации от системата на Централния кооперативен съюз. Тя е сред ключовите отрасли, които могат да насърчат прехода към по-устойчива икономика и модели на разумно потребление. Ефективността в този отрасъл се отразява както върху конкуренцията, така и върху иновациите и ценовите тенденции. Броят на обектите от Търговска верига КООП расте всяка година. В момента под логото КООП работят над 800 обекта.

Национална търговска верига КООП

Прочети

Стоки с марката КООП

Прочети

Вижте още:

 

Притежавани сертификати:

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Кооперативните организации притежават над 6 000 собствени магазина. Търговските обекти, обединени в търговска верига КООП са над 800 броя, в т.ч. 705 обекта КООП с търговска площ над 60 кв.м. и 102 обекта КООП-Маркет с търговска площ около 60 кв.м.

 

Търговските обекти КООП са разположени във всички райони на страната – магазин КООП може да откриете както в големия град, така и в малките и планински селища.


Магазините от търговска верига се отличават със сертификат за принадлежност. За получаването на такъв, обектите следва да отговарят на различни критерии, съгласно изготвени Наръчници за функциониране на обектите КООП и КООП Маркет. В обектите се използват съвременни търговски информационни системи и до момента са издадени над 78 хил. клиентски карти.


Стокооборота на търговската верига е 65 % от общия стокооборот, броят на издадените клиентски карти е 78 000 броя.

Кооперативната търговия на едро се осъществява чрез Национален логистичен център КООП в гр. София с обща разгърната застроена площ от 13 771  кв.м. Националният логистичен център КООП е съвременно оборудван и със своите параметри позволява безпроблемно складиране, съхрaнение и обработка на разнообразни стоки от национални и международни производители. 


Освен него, кооперативната система притежава 21 регионални дистрибуционни центрове.

 


 

Приоритети за развитие
За постигане на максимален ефект от прилагането на концепцията за модернизиране на търговските обекти и трайното налагане на модела на кооперативен магазин Централният кооперативен съюз продължи да прилага политика за:

 

  • разширяване на търговската верига КООП чрез увеличаване броя на включените в нея обекти;
  • стриктното спазване на утвърдения модел за организация на търговската дейност в обектите от веригата КООП;
  • увеличаване относителния дял на стоките, доставяни чрез единния кооперативен пазар, и на тези с марката КООП;
  • по-ефективно управление на стоковите запаси чрез максимално използване на преимуществата на единната търговска информационна система;
  • използване на съвременни методи за търговия чрез внедряване на търговско-информационни системи и Програма за лоялност;
  • увеличаване броя на потребителите, притежаващи потребителски карти, чрез улесняване на процедурите за тяхното издаване;
  • специализирано обучение на търговския персонал;
  • утвърждаване на единна рекламна политика;
  • усъвършенстване организацията за предлагане.