Земеделие и гори

Кооперативните организации, осъществяващи селскостопанска дейност в системата на ЦКС, са важен източник на доходи и заетост, както и основен стабилизиращ фактор за икономиката на селските райони

Основен приоритет в дейността е прилагане на устойчиви земеделски практики за повишаване на качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените разходи и постигане, ефективно земеделие и опазване на околната среда.

Селско стопанство

Read

Горско стопанство

Read

Устойчиво развитие на селските райони

Read

The cooperative organisations carrying out agricultural activities within the CCU system are an important source of revenue and employment, as well as a major stabilisation factor for the economy in the rural regions.

A key priority in their operations is the implementation of sustainable agricultural practices aimed at an improved quality of the produce, lower production costs and effective agriculture and environmental protection.