Стратегическа пътна карта 2030

{posted_on} Sep 13, 2018 Новини

Стратегическа пътна карта 2030

Пълномощниците на 37-то Извънредно общо събрание на ЦКС, което се проведе на 10.05.2018 г. обсъдиха разработването на Стратегия за своето развитие до 2030 г. На тяхното внимание бяха предоставени насоки за разработване на Стратегическа пътна карта, които могат да бъдат допълвани, променяни и адаптирани според спецификата на отделната организация. Тези насоки  ще бъдат използвани и при разработване на националната стратегическа пътна карта, която ще бъде обсъдена на срещата през м. септември 2018 г.

Изправени сме пред предизвикателствата на един нов свят, в който границите се поставят под въпрос почти ежедневно, а глобалните тенденции са насочени към споделената икономика, иновациите, рекламата и технологиите. В този свят, ние и нашите членове – кооперативните съюзи и потребителните кооперации, трябва да се ангажираме все по-отговорно с диалога за мястото и ролята на кооперациите в бъдещето на регионите и населените места, в които осъществяваме своята дейност.

През 2015 г. Организацията на обединените нации прие Целите за устойчиво развитие и отбеляза, че за кооперативния модел водеща е устойчивостта. През 2016 година Международният кооперативен алианс беше избран за ключов партньор на Европейския съюз в глобалното развитие, което повиши общия ни кооперативен капацитет и ефективност.

Ако ние – потребителните кооперации, съюзите, кооперативните търговски дружества и ЦКС, не предприемем необходимите действия да се включим в този процес и да се възползваме от постигнатите ефекти чрез съгласувани действия помежду си, през следващите няколко години моментът ще отмине и ще бъде безвъзвратно изгубен. За да оптимизираме възможностите пред нас и да осигурим бъдеще за нашите кооперативни организации до 2030, трябва:

 • да разработим и приемем своята кооперативна пътна карта до 2030 година, съобразена със спецификата и възможностите на всяка отделна организация;
 • да преосмислим подкрепата и ангажимента, които получаваме от нашите членове;
 • да оценим как използваме ресурсите, които са ни поверени, за да ги управляваме ефективно в полза на членовете;
 • да се съобразим с промените, които се извършват около нас и в самото кооперативно движение;
 • да анализираме силните страни на нашите конкуренти, за да можем да предложим адекватен отговор.

Защо стратегическа пътна карта, а не традиционна стратегия?

Защото стратегическата пътна карта е модерен управленски инструмент, който ни помага по-добре да използваме ресурсите, за да постигнем дългосрочните си цели.

Какво представлява стратегическата пътна карта?

Стратегическа пътна карта е визуализация на действията, които са необходими, за да реализираме своите дългосрочни цели с успех. Тя идентифицира всички пропуски между текущото състояние и желаното бъдеще и определя как да коригираме тези пропуски.

Добре разработената стратегическа пътна карта е като GPS, който дава информация за нашите организации и кооперативния ни бизнес. Тя не само ни казва къде се намираме във всеки един момент, но и кой е най-бързият начин да стигнем до мястото, където искаме да бъдем, без лутане и без грешни завои. Образно казано, това е един от най-добрите инструменти за „вдигане на мъглата“ и стратегическо планиране на нашия път до целта. Тя ни показва как изборът, който ще направим днес, ще се отрази на нашето бъдеще.

Ефективната пътна карта е насочена към визията. Щом уточним визията, ще сме готови да изработим своята пътна карта, която ще включва всички стъпки по маршрута от 2018 до 2030 г. Това са целите, които ще ни помогнат да постигнем визията за бъдещето, и необходимите действия, за да бъдат реализирани тези цели.

Основните стъпки

на стратегическата пътна карта са седем и изискват от нас да определим:

 

Стъпка 1: Нашата визия

Ясната визия е важен ръководен стратегически инструмент, който трябва ежедневно да е в полезрението на членовете и работещите в кооперативните организации.

Стъпка 2: Нашите принципи и ценности

Нашите принципи и ценности означават нашата „стойност“. Как принципите и ценностите съответстват на нашата визия? Ако те не са съгласувани, какви промени трябва да направим, за да гарантираме, че всички членове се ръководят от едни и същи принципи и ценности?

Стъпка 3: Критичните цели

Критичните цели са целите, без постигането на които не можем да продължим напред и да превърнем визията в реалност. За да обхващат кооперативната система като цяло те трябва да присъстват в пътните карти на всяка една дейност и всяка кооперативна организация поотделно – кооперация, кооперативен съюз, кооперативно търговско дружество, ЦКС.

Стъпка 4: Стратегиите

Това са различните стратегии за постигане на общите цели: ресурсна, потребителска, вътрешно-организационна, учене и растеж.

Добре изградена стратегическа карта свързва целите в тези четири перспективи.

Стъпка 5: Тактиката

Включва всички ключови действия или тактики по всяка една от стратегиите. Това е важна част от пътната карта. Тя прави всеки компонент на картата реалност. Затова в нея трябва да присъстват всички действия, които са необходими, изпълними и измерими - кой какво ще направи и кога? Стратегиите често се провалят, защото не е отделено достатъчно внимание на тази част.

Стъпка 6: Потенциалните препятствия

В добрата пътна карта трябва да бъдат описани всички потенциалните рискове (препятствия) пред всяка една от четирите стратегии – ресурсна, потребителска, вътрешно-организационна и обучение, както и действията, които могат да се предприемат за тяхното преодоляване.

Стъпка 7: Край на етапите (километражни камъни)

Това са малки флагове (километражни камъни), които отбелязват местата, където приключват важните етапи от пътя за постигане на крайната цел.

Те са важни за членовете и работещите в кооперативните организации, особено при по-дългосрочни цели, при които е по-лесно да се обезкуражат и предадат. Краят на етапа дава възможност на ръководителите не само да проследяват напредъка, но и да го анализират със своя екип, като ги мотивира да продължават упорито да преследват целите.

Ако всички седем стъпки са изпълнени, стратегическата пътна карта може да бъде едно от най-добрите оръжия в нашия стратегически арсенал. Тя е единственият инструмент, който напомня ежедневно на всички членове и работещи за общата ни визията и така ги държи на правилния път.

План за действие

През последните години, ние не разработвахме нова стратегия, защото все още имаме действаща такава. Усилията ни бяха съсредоточени върху анализа, който ни показа както нашите силни страни, така и областите, които се нуждаят от подобрение. Целта е този път да отговорим по-пълно на потребностите и очакванията на членовете като обединим ресурсите си и се ангажираме на всички нива – кооперации, кооперативни съюзи, търговски дружества, Централен кооперативен съюз.

Какво показва проведените разговори и дискусиите по време на отчетно-изборните събрания:

Изразен силен интерес и заявена подкрепа от членовете за:

 1. Подобряване на методологията и лобирането в полза на кооперациите.
 2. Насърчаване обмяната на информация и добри практики, както и консултации засягащи кооперативното законодателство.
 3. Надграждане на кооперативната статистическа система, която ще даде тласък за вземане на по-верни решения, но ще изиска и по-добра комуникация.
 4. Периодично провеждане на национални, регионални и секторни работни срещи.
 5. Насърчаване дейността на младите хора и търсене на възможности за тяхното участие в органите за управление и контрол.

Обща отговорност на кооперативните лидери и техните екипи:

 1. Осигуряване на устойчив растеж до 2030 година.
 2. Конкурентоспособност на кооперативните организации.
 3. Поддържане на кооперативната идентичност.

Основните проблеми, които пречат на нашето развитие:

 1. Липса на дългосрочна обща стратегия за развитие.
 2. Проблеми в общуването между членовете в отделните региони, сектори и организации.
 3. Необходимост от повече координация и комуникация.
 4. Слабо удовлетворение от предоставяните услуги и методология.
 5. Силна конкуренция и слаба конкурентоспособност на кооперации.
 6.  Ограничен капацитет и бюджет.
 7. Недостатъчна видимост и дейност по отношение на предизвикателствата към кооперативната идентичност в светлината на променящия се свят.

За преодоляването на тези проблеми е необходимо кооперативните лидери да поемат своята отговорност относно:

 1. Подобряване на методологията и лобирането за кооперативните организации.
 2. Подобряване на стратегическото планиране и разработване на сравнителен анализ за кооперативното законодателство.
 3. Подобряване достъпа до членство и участие.
 4. Подобряване на координацията между ръководните органи на различните нива.
 5. Разширяване на услугите за членовете (обучение, консултации, познания за финансовите инструменти, достъп до проекти, обмяна на опит и знания за същността и спецификата на кооперативните организации, лидерството, младите хора, равенство на половете, и др.)
 6. Подобряване на статистиката, базата данни и взаимодействието с научно-изследователски колективи.
 7. Подобряване на кoмуникацията и адекватно медийно отразяване дейността на кооперативните организации.

 

Формулираните проблеми изискват при разработването на стратегическата пътна карта да се обърне сериозно внимание на следните основни моменти:

Да надграждаме нашата богата история, за да имаме кооперативно бъдеще

Освен доброто познаване на миналото и настоящето, много е важно да разберем какво ни е необходимо за бъдещето. Трябват ни приоритети, които да очертават това бъдеще. Мисията ни остава: да обединяваме, представляваме, популяризираме и развиваме нашите членове и кооперативните организации, в които те членуват.

Организационна ефективност и членство

Действията и дебатът относно тяхната ефективност бяха предприети, за да отговорят на новите потребности на времето. Няма съмнение, че всеки от компонентите в структурата на кооперативното движение на национално, регионално, секторно и тематично ниво, предоставят ползи както на отделните членове, така и на цялата система.

Предизвикателството за нас е да запазим предимствата на настоящия модел, като преодолеем неговите недостатъци. В тази дискусия трябва да обсъдим как организационните и бизнес процесите да се насочат към интересите на членовете, което ще ни позволи да изпълним нашите цели с ресурсите, с които разполагаме, за:

 • стартиране на целенасочена кампания за привличане на нови членове;
 • прилагане на всеобхватна стратегия за предоставяне на разнообразни услуги на членовете с цел подобряване на тяхната удовлетвореност и запазването им като членове;
 • повишаване ефективността на кооперативния бизнес и включване на кооперациите и кооперативните съюзи в съвместни инвестиционни и бизнес проекти.

            Комуникации: 

 • Приемане на широкообхватна комуникационна стратегия, която включва потребностите на кооперациите, регионите и секторите и стабилизира нашата позиция като единен глас на кооперативните организации в България.
 • Разработване на стандартизирани комуникационни средства и хармонизиране на посланията чрез създаване на интернет страници с обща визия и използването на проактивно социално медийно управление.
 • По-активно изполване ресурсите и опита на глобалния и европейския комуникационен екип за постигане на по-добра видимост за българските кооперации и  балансиране на  ресурсите в съответствие с цялостната комуникационна стратегия.

Финансово управление и организация:

 • Стриктна култура и управление на разходите, организиране и координиране на функционалните дейности с цел избягване на дублирането и насърчаване наемането и обмяната на стажанти.
 • Увеличаване и разнообразяване на приходните потоци.
 • Стриктно изпълнение на годишния цикъл на бюджетиране и планиране с повишено взаимодействие между ръководните органи на ЦКС и неговите членове