• Начало /
 • Новини /
 • Управителният съвет на ЦКС прие Стратегически пътни карти 2030 за стопанските дейности и финансовата стабилност

Управителният съвет на ЦКС прие Стратегически пътни карти 2030 за стопанските дейности и финансовата стабилност

{posted_on} Apr 5, 2019 Новини

Управителният съвет на ЦКС прие Стратегически пътни карти 2030 за стопанските дейности и финансовата стабилност

На 21 март 2019 г. Управителният съвет на ЦКС проведе в гр. София второто за годината заседание, в което взеха участие и членовете на Контролния съвет. Заседанието беше открито от Председателя на Съюза проф. Петър Стефанов, който поздрави всички с настъпването на Първа пролет. Заседанието започна с приемане на решенията от предходното заседание на УС на ЦКС и отчета за работата на главна дирекция "Финансов контрол" за 2018 г. След като обсъдиха необходимостта от актуализация на фонд "Реклама" и доклада на главния директор на главна дирекция "Финансов контрол" Емилия Софрониева, Управителният съвет препоръча на председателите на контролните съвети към кооперативните съюзи да извършат проверка на кооперциите относно обслужване на съществуващи задължения и изготвянето на оздравителни планове, където е необходимо. И на това заседание основният акцент на дискусиите беше приемането на Стратегическите пътни карти 2030 в областта на финансовата стабилност и стопанските дейности, които да определят приоритетите и действията на кооперативните организации в дългосрочен план. Те ще бъдат основен инструмент за успешното преодоляване на предизвикателствата пред, които е изправена кооперативната система.

Финансова стабилност на кооперативните организации

Стратегическа пътна карта 2030 в областта на финансовата стабилност беше представена от г-жа Веска Димитрова, зам.-председател на ЦКС. Тази стратегическа карта има за цел да начертае политиките, целите и действията в областта на финансовата стабилност, която е ключов фактор за устойчиво икономическо развитие, отговорно управление на активите и активна социална и дивидентна политика. Първата ключова стъпка за реализиране на поставените цели е ефективен вътрешен контрол и мониторинг. Той ще бъде основен инструмент за прилагане на:

 • единни правила за документиране, отчитане и текущ контрол на материалните запаси;
 • единни правила за отчитане на основните стопански дейности;
 • единни стандарти за оценка и текущ мониторинг на финансовата ликвидност и прилагане на оздравителни мерки.

Втората стъпка е ефективно управление на активите. Тя е насочена към преструктуриране на активите и намаляване дела на неизползваните, текущо поддържане и обновяване на използваните активи и надеждно съхранение на документите за собственост. Третата стъпка е свързана с разработване на фондова и дивидентна политика състояща се в създаване на:

 • действащи специализирани фондове - текущ мониторинг и актуализиране при необходимост;
 • нови специализирани фондове - образуване при необходимост;
 • базови правила за прилагане на дивидентна политика.

За успешното реализиране на тези действия, Веска Димитрова предложи да се сформира Експертен съвет с участието на водещи специалисти в областта на финансово-счетоводна дейност, които да бъдат посочени от кооперативните съюзи и Централен кооперативен съюз.

Устойчива кооперативна търговия

Стратегическа пътна карта 2030 за реализиране на целите, политиките и действия в областта на кооперативната търговия, бе представена от г-жа Бойка Добрева, зам.-председател на ЦКС. Тя сподели с присъстващите членове на Управителния съвет, че изготвянето на картата в областта на търговията е започнала в средата на миналата година и е претърпяла три етапа на развитие:

 • анкета за развитие на кооперативните организации до 2030 с конкретни отворени въпроси касаещи дейността;
 • провеждане на срещи с водещи кооперативни организации в сферата на търговията и проведената дискусия относно предприемане на конкретни мерки за развитието на дейността;
 • сформиране на Борд по търговия към Управителния съвет на ЦКС.

Бойка Добрева изтъкна, че след тези действия, стъпвайки на добрите практики и натрупания опит, са разработени основните стъпки за развитие на кооперативната търговия до 2030. Първата стъпка цели повишаване ефективността на търговската дейност, което може да се постигне, чрез прилагане на единна политика за обектите от ТВ КООП. Това включва единна визия, налагане на бранда КООП и богат асортимент на стоки с марката КООП, използване на търговско-информационна система (ТИС) и Програма за лоялни клиенти (ПЛК), както и доразработване на Единната-търговско информационна система (ЕТИС).

Втората стъпка е разширяване на търговската дейност и развитие на пазара на бързооборотни стоки и откриване на специализирани магазини за продажба на био продукти, специализирани хранителни и нехранителни обекти, малки производства и др., както и прилагане на нетрадиционни форми на търговия - мобилни и електронни магазини и вендинг апарати за лекарства.

Третата стъпка е разширяване на пазарните позиции, видимостта, обществения имидж и спазване на политиките от ЕС по отношение на търговската дейност.

Кооперативна промишленост, изкупуване, селско и горско стопанство

Стратегическа пътна карта 2030 за реализиране на целите, политиките и действия в областта на кооперативната промишленост, селско и горско стопанство и изкупуване бе представена от Васил Митрев, зам.-председател на ЦКС. При кооперативна промишленост основните политики са: развитие на хлебопроизводство, развитие на традиционни дейности, нови интегрирани производства, реклама и маркетинг.

Хлебопроизводство

Заложените цели в този сектор са свързани с текущо технологично обновяване на съществуващите и откриване на нови районни центрове за хлебопроизводство, внедряване на иновации, единна доставка на основните суровини, регионално предлагане на продукцията, типизиране на произвежданите продукти под марката КООП - здравословен хляб, тестени изделия, текущо обучение и обмяна на опит.

Развитие на традиционни дейности

Предизвикателствата са свързани с технологично обновяване на производството (месо и месни продукти, вино и високоалкохолни напитки, минерална вода и др.), внедряване на нови проекти, реализация на произвежданите продукти в ТВ КООП и чрез платформата за електронна търговия, разширяване на асортимента със здравословни и Био продукти под марката КООП.

Нови интегрирани производства

Този сектор е нов в кооперативната политика и е съобразен с динамично развиващата се пазарна икономика в световен мащаб. Ще се заложи на производството на етерично-маслени екстракти, дестилати и студено пресовани продукти, производство на мармалади и сладка от култивирани плодове, и др. Реализация на произвежданите продукти ще се осъществява в ТВ КООП и чрез платформата за електронна търговия, ще се търсят и международни пазари за реализация.

Успешното реализиране на тези политики ще доведе до устойчиво развитие на дейностите и ефективно използване на финансовите, материалните и трудови ресурси, максимална свързаност на обектите от ТВ КООП, утвърдени пазарни позиции на вътрешния и външен пазар и ръст на производството.

Изкупуване

За тази традиционна дейност в кооперативната система заложените основни политики са повишаване на обема и качеството на изкупената продукция, нови интегрирани производства и повишаване на доходността

и ефективността. Това ще стане възможно чрез култивирано отглеждане на билки, медицински растения и горски плодове, закупуване или наемане на земя, разширяване производството на технически семена, технологично обновяване на изкупвателните центрове и откриване на нови, сертифициране на част от култивираното производство като биологично. Това ще затвърди устойчивото развитие на дейността и ще доведе до разширяване на пазара и на международно ниво.

Земеделие и гори

Основни политики разработени за земеделието са закупуване на модерна техника, закупуване или наемане на земя, обединяване, разширяване структурата на отглежданите култури с плодове и зеленчуци, включително био продукти, сътрудничество с научните институти, създаване на кооперативен бранд, създаване на суровинна база за нови производства, създаване условия за развитие на селски туризъм.

За горското стопанство поставените цели са обновяване на дърво обработваемата техника - машини и съоръжения за цялостно усвояване на дървесната маса в краен продукт- пелети за огрев, разширявания на стопанисвания горски фонд, използване на възможности за финансиране от европейски фондове, преработка на дървесината с висока добавена стойност и създаване свързаност чрез НЕКП с кооперативните предприятия и ТВ КООП.

Членовете на Управителния съвет приеха единодушно предложените Стратегически пътни карти 2030 и се обединиха около мнението, че те са подробно разработени и при мобилизиране на усилията, поставените в тях цели са реалистични и съобразени с възможностите на кооперативните организации.

Заседанието продължи с утвърждаване на годишните финансови отчети на кооперативните предприятия, еднолична собственост на ЦКС, и избор на одитори за 2019 г. По следващите точки от дневния ред участниците в заседанието приеха и годишния финансов отчет на Централния кооперативен съюз за 2018 г., както и доклада на регистрирания одитор по него. Участие в дискусията взеха Валентин Димов - председател на ГКС София, Лазар Филчев - председател на РКС-Пловдив, Бранимир Дивинисиев - председател на КС Монтана.

Дирекция "КООП медии и реклама"