• Начало /
  • Новини /
  • Какви задължения имат кооперациите без дейност при годишното приключване на 2018 г.

Какви задължения имат кооперациите без дейност при годишното приключване на 2018 г.

{posted_on} Apr 5, 2019 Експертът съветва

Какви задължения имат кооперациите без дейност при годишното приключване на 2018 г.

Съгласно Закона за счетоводството, предприятия без дейност са кооперативните организации, за които едновременно са изпълнени следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон, а именно: покупка на стоки или други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни иревозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти; в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Кооперативните организации без дейност, отговарящи на горните условия:

1. Не подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
(чл. 92, ал. 4 от ЗКПО). Въпреки, че кооперативните организации не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, имат задължение за подаване на ГДД когато е налице задължение за корпоративен данък или за данък върху разходите. Например при отписване на задължение, за което съответната годишна давност изтича през годината, в резултат на което се формира счетоводна/данъчна печалба, която следва да се декларира. Данъчно задължените лица могат да подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, когато желаят да декларират други данни и обстоятелства, например възникнала загуба.

2. Не подават годишен отчет за дейността (чл. 92, ал. 4 от ЗКПО) и не са длъжни да подават декларация за неактивност в НСИ. Съгласно съвместната Заповед на изпълнителния директор на НАП и на Председателя на НСИ от 18.12.2018 г., в раздел І, подраздел В, т. 1 е записано: "Предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството и нямат задължение за подаване на годишен отчет за дейността, могат да подадат в НСИ декларация (Приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2018 година". Следователно, в този случай подаването на декларация за неактивност не е задължително, а е по преценка на кооперативната организация. Следва да се има предвид, че ако не е подадена декларация за неактивност, НСИ няма да може да издаде удостоверение за основна икономическа дейност, ако същото стане необходимо в рам ките на следващия отчетен период.

3. Не публикуват годишен финансов отчет (чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството), но в срок до 31.03.2019 г. тези кооперативни организации трябва да подадат декларация за неактивност в Търговския регистър. Декларацията е в свободен текст, подава се на хартиен носител или по електронен път, придружена с декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Заявление Г3, като такса за публикуването не се дължи.

Това, че тези кооперативните организации нямат задължение да публикуват годишен финансов отчет, не означава, че те не трябва да изготвят ГФО.

Дирекция "Икономическа политика"