• Начало /
 • Новини /
 • Управителният съвет на ЦКС прие отчета за дейността на Съюза през последните четири години

Управителният съвет на ЦКС прие отчета за дейността на Съюза през последните четири години

{posted_on} Apr 30, 2019

Управителният съвет на ЦКС прие отчета за дейността на Съюза през последните четири години

На 18.04.2019 г. Управителният съвет на ЦКС проведе в гр. София третото си за годината заседание, в което взеха участие и членовете на Контролния и Председателския съвет. Заседанието бе открито от председателя на Съюза проф. Петър Стефанов, който поздрави новоизбраните председатели на кооперации и кооперативни съюзи и пожела успех на тези, чиито събрания предстоят.

Основната тема бе обсъждане и приемане на материалите за 38-то Редовно общо събрание на ЦКС и определяне на дата и място за неговото провеждане. В началото на дебата проф. Стефанов подчерта, че ако кооперативните организации искат да преодолеят успешно предизвикателствата, пред които са изправени днес, трябва да формулират приоритетите и действията си в дългосрочен план и да обединят усилията си за успешното реализиране на Стратегия 2030.

Присъстващите на заседанието имаха възможност да споделят своето мнение за изминалия мандат и подготвения отчет за съвместна им дейност в периода 2015-2018 г., да обобщят възможностите за развитие на кооперативните организации и да очертаят основните насоки, в които трябва да обединят усилията си през следващите четири години:

 • Активизиране работата с кооперациите и подобряване на комуникацията между Централен кооперативен съюз – Кооперативен съюз – Потребителна кооперация.
 • Продължаване на добрата практика за провеждане заседанията на Управителния съвет в регионите на отделните кооперативни съюз с цел запознаване с основните кооперативни дейности и водещите кооперации в тях.
 • По-висока информираност и по-ефективно реализиране на взетите решения чрез участие на Председателския съвет в заседанията на Управителния съвет, провеждане на работни срещи и национални съвещания с кооперативните организации от цялата страна.
 • Актуализиране на критериите за комплексно класиране на кооперациите и кооперативните съюзи и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за кооперациите.
 • Увеличаване обема на Националния единен кооперативен пазар (НЕКП) и разширяване асортимента на стоките с марката КООП.
 • Създаване на възможности за ползване на притежаваните от член-кооператорите потребителски карти КООП във всички обекти на кооперативната търговска верига.
 • Развитие на кооперативното земеделие и изкупуването като важен фактор за устойчиво развитие на потребителните кооперации и реализиране на интегрирани бизнес проекти с висока добавена стойност.
 • Обучение на заетите в кооперативната система по програми, отчитащи проблемните зони в работния процес на отделните стопански дейности и ефективното управление на кооперативните организации.
 • Стриктно изпълнение на приетите решения и спазване на утвърдените правила и принципи за реализиране на общата кооперативна политика.

Участие в дискусията взеха всички членове на Управителния, Председателския и Контролния съвет на ЦКС. Председателите на кооперативни организации, които стартираха реализацията на първите за системата интегрирани проекти, изказаха благодарност за обединените усилия, вярата и подкрепата в реализирането на дейности, които са нови както за кооперациите, така и за кооперативните съюзи, които участват в тях.

Председателят на ПК „Теодоси Марков“ Мими Петрова подчерта, че с изграждането на дестилерията в с. Розино се наблюдава засилен интерес за членство в кооперацията. И добави: „Виждайки този голям национален обект хората повярваха в кооперативния бизнес модел, в модела който реализират заедно ЦКС, РКС и ПК. Затова изразявам отново благодарност, че повярвахте в нас. Ще се справим.“

Върху интегрираните проекти постави акцента и Васил Буковски, председател на РКС „Черноморие“ гр. Бургас: „Съвместният ни проект с култивираните билки и студено пресованите масла, е много добро решение. Основата на нашата работа в следващия мандат трябва да бъде бизнеса в кооперациите. Ако те развиват успешен бизнес, системата също ще се развива успешно.“

След проведената дискусия Управителният съвет взе решение 38-то Редовно общо събрание на ЦКС да се проведе на 30.05.2019 г. в град София и прие единодушно Отчета за дейността на Съюза в периода 2015-2018 г. и останалите материали по дневния ред на събранието.