• Начало /
 • Новини /
 • Управителният съвет на ЦКС прие с пакет от мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес

Управителният съвет на ЦКС прие с пакет от мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес

{posted_on} Oct 8, 2019

Управителният съвет на ЦКС прие с пакет от мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес

Управителният съвет на ЦКС прие с пакет от мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес

На 26 септември 2019 г. в гр. София се проведе първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на Централния кооперативен съюз. На него присъстваха и новоизбраните членовете на Контролния съвет, членовете на Председателския съвет и заместник-председателите на ЦКС. Гости на заседанието бяха представители на Всекитайската федерация на кооперациите за снабдяване и маркетинг, които бяха на посещение за обмяна на опит в България и Централния кооперативен съюз в периода
16-28 септември.

По традиция заседанието бе открито от председателя на Съюза
проф. Петър Стефанов, който пожела успешен мандат на новия Управителен съвет, представи гостите и предостави думата на г-жа Лиу Тин, зам.-председател на федерацията. Тя представи дейността на федерацията с кратко експозе и филми – за Всекитайската федерация и регионалните организации. Г-н Стефанов благодари на гостите за презентацията и изрази своята увереност, че обмяната на опит и добри практики между двете организации ще допринесат за обогатяването и развитието на кооперативния бизнес модел в бъдеще.

Извън международното сътрудничество основни теми на заседанието на Управителния съвет бяха повишаване на възможностите за икономическо развитие на кооперативните организации и финансова подкрепа за кооперативния бизнес, тенденции и перспективи за развитие на кооперативната търговия, актуализиране на Критериите за комплексно класиране на кооперациите и кооперативните съюзи.

Първата основна тема в работата на заседанието бяха възможностите за икономическо развитие на кооперативния бизнес и необходимата финансова подкрепа за реализирането им. Тази тема бе представена от зам.-председателя на ЦКС Веска Димитрова. Тя подчерта, че предложените мерки за финансова подкрепа на ключови области произтичат, както от приетата Стратегия 2030 и Пътните карти за реализирането й, така и от очертаните тенденции към полугодието на 2019 г. Отчитайки тези тенденции и анализирайки възможностите за осигуряване на по-голям растеж в основните области за икономическо развитие на кооперативния бизнес, Централният кооперативен съюз предложи на кооперативните организации пакет от мерки за финансова подкрепа.

Мярка 1: Подкрепа на стопанската активност чрез осигуряване на средносрочен безлихвен заем за оборотни средства.

Разширяването на кооперативните дейности е пряко свързано с осигуряване на допълнителен оборотен капитал. Затова за постигане на конкретните цели ЦКС подкрепи чрез целево финансиране под формата на безлихвен заем пет приоритета в три ключови области за икономическо развитие на кооперативната система:

 • За повишаване приходите в търговията на дребно и разширяване доставките чрез Националния единен кооперативен пазар (НЕКП) –80% от финансовия ресурс

Целта е постигане на 7% минимален ръст на приходите от търговия на дребно като 8% от доставките се извършват чрез НЕКП, разширяване реализацията на български и вносни стоки КООП в обекти извън кооперативната система и повишаване ефективността на търговската дейност на ниво кооперативна организация

 • За повишаване реализацията на произвеждания хляб в кооперативните магазини от региона - 10% от финансовия ресурс

Целта е да се повиши обема на кооперативното хлебопроизводство с минимум 20% и да се подобри неговата ефективност

 • За култивирано отглеждане на билки, медицински растения и технически култури – 10% от финансовия ресурс

Целта е ресурсно осигуряване на създадените съвместни междукооперативни предприятия

Срокът за кандидатстване е 31 декември 2019 г.

Заемите ще бъдат безлихвени при изпълнение на целите, за които са отпуснати и при спазване на договорения погасителен план. При нецелево ползване или отклонение с повече от 20%, заемът се възстановява предсрочно с лихва от 6.5%. Тази лихва ще се дължи и при забава с повече от 30 дни при внасяне на дължимата погасителна вноска.

Заемът може да бъде усвоен еднократно или за шест месеца от датата на подписване на договора, а възстановен в срок от 30 месеца, в т.ч. 6 месечен гратисен период. При култивираното отглеждане гратисният период ще бъде до периода на плододаване, а възстановяването с приходите от предадената продукция

Обезпечението при заеми до петнадесет хил. лв. и при липса на просрочени задължения към ЦКС и неговите търговски дружества ще става със запис на заповед, а при останалите случаи с ипотека върху недвижим имот или представена банкова гаранция.

Мярка 2: Подкрепа на стопанската активност чрез включване на нови възможности за отпускане на целеви заеми от ФВП „Инвестиции“.

Втората мярка за подкрепа цели да се разшири обхвата на дейностите, за които може да се предоставя целеви заем от фонд „Инвестиции“, а именно инвестиции в култивирано отглеждане на билки, медицински растения, технически и други култури и създаване на трайни насаждения. Заемите ще бъдат предоставяни при споразумение или сключен договор за продаване на произведената продукция на „Булгаркооп-импорт-експорт“ ЕООД или на междукооперативни преработвателни предприятия, като през периода ще бъде осъществяван контрол върху насажденията и спазване на условията за тяхното отглеждане.

ФВП „Инвестиции“ ще предоставя и заеми с цел съхранение на ликвидното кооперативното имущество. Целта е да се подкрепят кооперативните организации, които имат потенциал за развитие и изпълняват оздравителна програма. Програмата включва доставка на стоки чрез НЕКП с активното участие на кооперативния съюз или при нужда съдействие от „Кооп-търговия и туризъм“ АД.

В подкрепа на предложения пакет от мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес и по реда на своето изказване думата взеха: Васил Буковски, председател на РКС Бургас, Добринка Аджемлерска, председател на КС Варна, Валентин Димов, председател на ГКС София, Георги Ичконов, председател на ПК „Струмешница“ гр. Петрич,
инж. Лазар Филчев, председател на РКС Пловдив и Мими Петрова, председател на ПК „Теодоси Марков“ с. Розино.

Управителният съвет прие единодушно предложените мерки за финансова подкрепа на кооперативния бизнес. Участниците в заседанието се обединиха около становището, че поставените в тях цели са реалистични и съобразени с възможностите на кооперативните организации.

В следващия брой на вестник „Земя“ ще ви запознаем с останалите теми, които бяха обсъдени на заседанието - тенденции и перспективи за развитие на кооперативната търговия и актуализиране на критериите за комплексно класиране на кооперациите и кооперативните съюзи.

Каре Всекитайската федерация на кооперациите за снабдяване и маркетинг

През 2007 между Централния кооперативен съюз – България и Всекитайската федерация на кооперациите за снабдяване и маркетинг бе подписано Споразумение за сътрудничество в областта на обмяната на опит и добри практики в кооперативната търговия, туризъм, законодателна рамка за кооперациите и обучението на кооперативни лидери.

С цел разширяване сътрудничеството в обучението от 16 до 28 септември 2019 Централният кооперативен съюз за четвърти пореден път бе домакин на 18 членна делегация на Всекитайската федерация на кооперациите за снабдяване и маркетинг (ACFSMC). Програмата на посещението даде възможност кооперативните лидери от 15 провинции в Китай да се запознаят със Стратегическите приоритети за развитие на кооперативните организации 2030.

По време на обучението делегацията посети кооперативните предприятия: „Булминвекс“ Горна Баня за производство на минерална вода и билков чай, „КООП Флорал“ за производство на розово масло, магазини от търговска верига „КООП“, кооперативната специализирана болница „Здраве“ и хотелски комплекс „Мелса КООП“. Несебър. Програмата включваше и запознаване с богата история, културно наследство и традиции на България.

Всекитайска федерация на кооперациите за снабдяване и маркетинг в цифри:

 • Обединява кооперативни федерации от:
 • 32 провинции
 • 342 префектури
 • 2406 общини
 • 160 милиона член кооператори
 • 30281 кооперации
 • 3,4 милиона заети
 • 341 000 магазини КООП
 • 14 специализирани търговски дружества: памук, чай, плодове, зеленчуци, пчелен мед, животновъдство, услуги и др.

3,4 трилиона китайски юана годишен стопански оборот

Дирекция „КООП медии и реклама“