Изкупуване

Изкупуването е сред дейностите в кооперативната система, която на базата на своите дългогодишни традиции и утвърдени пазарни позиции в чужбина се развива и обогатява в условията на пазарна икономика

Основният приоритет през последните години е преструктуриране на дейността, с цел увеличаване обема и качеството на изкупената продукция, запазване и разширяване на пазарните позиции и повишаване на доходността.

Кооперативните организации от системата на ЦКС изкупуват 15 групи продукти. Най-много се изкупуват маслодайни семена (слънчоглед – маслодаен и шарен; резене; кориандър и др.) и билки (листа коприва; цвят липа; плод шипка и др.). В по-малки количества – овощни плодове, ягодоплодни, горски плодове, зеленчуци и др.


Това са продукти със важно стопанско значение, тъй като в основната си част са предназначени за износ. Те носят не само приходи на кооперативните организации, но им помагат да изпълняват социални функции, защото при събирането и изкупуването на отделните видове се ангажира работна ръка от селските райони, за която това е съществена част от поминъка.

През последната година основен акцент в изкупуването бе култивираното отглеждане на билки с медицинска и лечебна цел, както и за нуждите на производителите на билков чай, билкови екстракти и др. Сред най-търсените видове билки си маслодайни семена са шипка, медицинска ружа, бял трън, бабини зъби, глухарче, червен риган, черен и бял оман, кориандър, резене, лавандула, мурсалски чай, маточина, коприва, валериана, лайка и др.


Кооперативната система поддържа коректно партньорство на външния и вътрешния пазар, а търсенето на българските стоки на международния пазар е голямо. Дейността се осъществява от дружеството „Булгаркооп импорт-експорт“ ЕООД, което поддържа добри търговски взаимоотношения с фирми от редица страни от Европа и Азия: Германия,  Чехия, Полша, Италия,  Испания,  Хърватска,  Австрия,  Холандия,  Финландия,  Македония, Малайзия,  Индонезия,  Сингапур Сърбия, Босна и Херцеговина и  др. 

Култивирането е най-успешният подход за опазване на диворастящите находища и за преодоляване на ресурсния дефицит от определени видове лечебни растения. Това важи особено за видове, които са редки и застрашени, както и за тези, които се ползват в особено големи количества. Така се осигурява качествена и голяма по обем суровина от билки, която често отговаря по-добре на хигиенно санитарните изисквания на производства от рода на фармацевтичните. Световна тенденция е преработвателната индустрия да предпочита суровини от култивирани растения.  За тази цел ЦКС разработи подробен информационен бюлетин, включващ условията за тяхното отглеждане, изкупуване и преработка. Проект е до края на пролетта на 2019 г. да заработят нови цехове, в които ще бъдат внедрени съвременни технологии за преработка на билки и реализация на крайни продукти. Планът за развитието на този кооперативен сектор до 2030 г. предвижда относителният дял на кооперативните организации в суровинното осигуряване на дейността до достигне 90%. Ще бъдат изготвени конкретни проекти с включено ресурсно обезпечаване и етапи за изпълнение. До момента са стартирали първите два проектаза култивирано отглеждане на билки в ПК „Родопска крепост“ с. Млечино към ОКС Кърджали и ПК „Пирин“ гр. Разлог към ОКС Благоевград.

 


Устойчивото нарастване на интереса на българските потребители към произхода на храните и здравословното хранене разкрива възможност за успешно организиране на производството и изкупуването на биологични продукти. 


Основни приоритети в изкупуването:

 • Разширяване на номенклатурата на изкупуваните продукти;
 • Осигуряване на по-висока доходност на произведените култивирани и изкупените диворастящи продукти чрез сертифицирането им като биологични;
 • Търсене на възможности за създаване на собствени култивирани насаждения от билки, технически семена, плодове и зеленчуци;
 • Търсене на нови пазари за реализиране на изкупената продукция;
 • Активно инвестиране за подобряване на материалната база, като наличните мощности се реконструират в съответствие с европейските стандарти. За целта активно трябва да се използват възможностите за финансиране на проекти чрез европейски програми;
 • Прилагане на ясни правила за функциониране на единния кооперативен пазар в областта на изкупуването чрез подписване на договори за видовете и количествата стоки, подлежащи на изкупуване.
 • Стимулиране отглеждането, преработката и съхранението на култивирани билки и финансиране от ЦКС и „Булгаркооп-импорт-експорт“ ЕООД за отглеждането на 7 вида билки;
 • Затваряне на цикъла култивирано отглеждане и преработка в собствени предприятия и създаване на краен продукт с възможности за реализация на вътрешен и международен пазар;
 • Увеличава делът на сертифицираните биологично изкупени кооперативни продукти;
 • Осигуряване на трайни стимули за привличане на млади хора и семейства в отглеждането на традиционни биопродукти и гарантиране на тяхната реализация;
 • Увеличаване на броя на чуждестранните партнюри

 

„Булгаркооп Импорт-експорт” ЕООД
Управител: Ангел Диамандиев
тел.: 02 926 64 09, 087 867 13 78
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 99
e-mail: bulgarcoop@ccu-bg.com