• Начало /
 • Новини /
 • ОКС Видин: Успяхме да върнем доверието на хората в кооперациите!

ОКС Видин: Успяхме да върнем доверието на хората в кооперациите!

Публикувано на 31.03.2017

ОКС Видин: Успяхме да върнем доверието на хората в кооперациите!

 

Данни за ОКС Видин 

 • ОКС Видин членува в Централния кооперативен съюз
 • ОКС Видин обединява 16 кооперации
 • 1761 член-кооператори, от тях 37 до 35 години
 • ОКС Видин обслужва 25 населени места.
 • Кооперативните организации от ОКС Видин стопанисват 12 търговски обекта, от които 8 са включени в националната търговска верига КООП и един „КООП Маркет“.

Ваня Цакинска, председател на КС Видин 

„Не се отказвайте от целите си, колкото и трудни да са те!“

„Успяхме да върнем доверието на хората в кооперациите, да разкрием отново и подчертаем тяхното социално влияние и възможности, независимо от трудностите на региона в който живеем. Постигнатите резултати са добри и са следствие от прекрасната работа на екипа на Областния кооперативен съюз - Видин, на съвместната дейност с ОКС Враца и КС Монтана и на помощта на ръководството на ЦКС. Това е моето удовлетворение!“

История на създаването на съюза и кратко историческо представяне

Областен кооперативен съюз - Видин е основан през 1925 г., с цел да обедини, управлява и контролира дейността на кооперациите-членки във Видинска, Белоградчишка и Кулска околия. Основни дейности са търговия, набиране на влогове и кредитиране. Учредители са 7 кредитни кооперации – Брегово, Неговановци, Връв, Бойница, Макреш, Балей и Ясен. Първоначално дейността на Областния кооперативен съюз е свързана с откриване на лозаро-винарски отдел във Видин като през 1934 изцяло стопанисва винарска изба в с. Ружинци. През следващата година открива още четири отдела – потребителен, яйчарски, железничарски и петролен. Съюзът оказва материална подкрепа при издаването на вестник ”Възход” (1938-1939). През следващите години на своето развитие установява делови контакти със сръбски кооперации от гр. Зайчар, открива нов клон в гр. Кула и винарски склад във Видин. След 1944 г. разширява дейността си и в състава му членуват 114 кооперации.

Дейности и постигнати резултати

Анализирайки обстановката и възможностите на кооперативната система във Видински регион, основните цели които си поставя Управителния съвет на ОКС Видин се базират на два активни решаващи фактора, а именно:

 • съхранение на съществуващите член-кооператори и привличане на нови такива, особено сред младото поколение;
 • ефективно използване на съществуваща кооперативна собственост.

Основните стопански дейности са търговията и изкупуването. За периода 2012-2016 г. са отворили врати 7 търговски обекта от националната търговска верига „КООП”. В изпълнение на програмните решения на УС и ОС на Съюза и след направен анализ, усилията са насочени към организационното стабилизиране на кооперациите.

Значима популярност и авторитет кооперативната система в региона придобива с откритите търговски обекти, които се приемат от населението като

"нашия магазин", в който могат да закупят качествени стоки на достъпни цени. Икономическата среда, в която работят кооперативните организации през 2017 г. и задачите, които се поставят пред тях, изискват воденето на умела стопанска политика. Ръководството на ОКС Видин счита, че разработването на бизнес-плановете е необходимо от гледна точка на разширяване обхвата на стопанските дейности, подобряване на пазарните позиции и повишаване конкурентоспособността на стоките, продавани в кооперативните магазини.

С подкрепата на Централния кооперативен съюз, през 2016 година на територията на град Видин бе открит поредният търговски обект, преустроен и пуснат в кратки срокове, при изпълнение изискванията на Наръчника за функциониране на търговските обекти от веригата „КООП” и на съответните законови уредби. За реконструкция и реновиране на магазините от веригата „КООП” са използвани средства, както на Съюза, така и от фонд „Инвестиции” при ЦКС. С откриването на новия обект от веригата КООП, общият им брой в областта стана 12 като резултатите са добри и показват нараснал обществен интерес. На откриването присъстваха председателите на ОКС Монтана и КС Враца, което е израз на взаимното уважение и желание за съвместни действия в името на доброто развитие на Северозападния регион. През 2017 година Програмата за лоялни клиенти ще бъде въведена и в два обекта, находящи се в гр. Видин и с. Чупрене.

„Отчитайки застаряването на населението и на член-кооператорите, през настоящата година ще насочим своите усилия върху приема на млади хора до 35 години. По-активно ще използваме възможностите на проекта за прием на член-кооператори „Заедно можем повече” и неговото съвместяване с Програмата за лоялни клиенти. За да увеличим броя на член-кооператорите ежедневно в региона на ще показваме на населението конкретните ползи от членството в кооперацията. Това е трудна и дългосрочна работа, която дава резултати при постоянство и настойчивост. Там, където хората оценяват ползите, търсят кооперацията на база на изградения позитивен имидж и изявяват желание да станат нейни членове“, споделя г-жа Цакинска.

Приоритети за развитие 

 • Провеждане на широка рекламна кампания за популяризиране дейностите на кооперативната система сред населението в общините, с цел привличане на повече член-кооператори, чрез провеждане на срещи по места с участието на местното управление на дадената община, чрез печатни и електронни медии, промотиращи възможностите на кооперативната системата и клиентските карти за кооператорите със съответните намаления.
 • Повишаване авторитета на кооперативната система, с цел защита и отстояване интересите на кооперациите, чрез провеждане на съвместни действия, състоящи се в анкетни проучвания, относно проблемите на кооперациите в условията на икономическа криза, както и обобщаване и анализиране на резултатите от тях.
 • Усъвършенстване структурата на кооперативната система, чрез адаптирането й към обективаната демографска и икономическа ситуация във Видинска област.

ОКС Видин