• Начало /
  • Новини /
  • Управителният съвет на ЦКС стартира 2019 с приемането на стратегически насоки за развитие в ключови направления

Управителният съвет на ЦКС стартира 2019 с приемането на стратегически насоки за развитие в ключови направления

Публикувано на 05.04.2019 Новини

Управителният съвет на ЦКС стартира 2019 с приемането на стратегически насоки за развитие в ключови направления

На 21.02.2019 г. в гр. София се проведе първото за годината заседание на Управителния съвет на Централния кооперативен съюз, на което по традиция присъстваха и членовете на Контролния съвет. В неговия фокус бяха определяне броя на пълномощниците за 38-то Редовно общо събрание на ЦКС през 2019 г. и приемане на Стратегически пътни карти 2030 в направленията ангажираност, видимост, туризъм и балнеология.

Първият от основните акценти в работата на заседанието бе определяне броя на пълномощниците за предстоящото общо събрание на Съюза. Председателят на ЦКС проф. Петър Стефанов подчерта, че при определяне нормата на представителство са приложени регламентираните в устава критерии, като разпределението на квотите е извършено на база отчетените показатели към 31 декември на предходната година: брой член-кооператори, нетни приходи от продажби от стопански дейности, обем на оборота с участниците в единния кооперативен пазар и др. Управителният съвет на ЦКС взе решение общият брой на пълномощниците за новия мандат от четири години да остане 121 и утвърди тяхното разпределение по кооперативни съюзи.

Заседанието продължи с обсъждането на разработените Стратегически пътни карти 2030.

Ангажираност и видимост на кооперативните организации 2030

Първите две стратегически пътни карти бяха представени от зам.-председателя на ЦКС Ваня Боюклиева. Тя благодари на работната група по ангажираност и видимост, която обсъди и допълни разработените проекти на много активна и конструктивна среща в началото на месец февруари.

Стратегическите карти Ангажираност и Видимост имат за цел да начертаят политиките, целите и действията в областта на организационното развитие, кооперативния имидж и видимостта на кооперативния модел. Първата ключова стъпка за изпълнение на поставените в тях цели е активизиране приема на член-кооператорите. Сред предвидените действия в тази насока са въвеждането на нова програма и подход за прием на член-кооператори, ангажиране на заетите с приема на нови членове, въвеждане на нова он-лайн платформа за подаване на молби за членство, както и нова визия и увеличаване броя на участниците в Проекта за прием на член-кооператори чрез търговските обекти от веригата КООП.

Втората стъпка е повишаване на административния и кадровия потенциал и създаване на интерес у членовете към дейността на кооперативната организация. Тя е насочена към анализ на капацитета и приоритизиране на ресурсите, внедряване на иновациите и подобряване управлението на кооперативните организации, разработване на програми и обучение на кооперативните лидери.

Третата стъпка е свързана с разработване на визия за развитие на кооперативните организации в регионите със силна демографска криза и слаб икономически потенциал, активна политика и реализиране на регионални програми за преструктуриране, определяне на нови фокус групи, активно участие и взаимодействие с органите за местно самоуправление.

Четвъртата ключова политика е насочена към създаване на по-добра познаваемост за кооперациите сред младите хора. Реализирането й изисква нов, активен подход към младите хора, внедряване на иновативни програми за обмяна на опит и обучение, изграждане на кооперативна младежка мрежа и въвеждане на квота за млади член-кооператори в органите за управление.

Основно предизвикателство пред кооперативните организации до 2030 г. е и въпросът за тяхната видимост и положителен имидж. Част от действията в тази посока са обща стратегия и политика за изграждане на единна визия и поддържане на общ позитивен имидж, единна комуникационна стратегия, използване на ясни и разпознаваеми послания, провеждане на национални и регионални инициативи и благотворителни кампании, популяризиране на кооперативните организации и обучение на специалисти в областта на активния PR.

Успешното реализиране на тези действия ще доведе до увеличаване броя на член-кооператорите, в т.ч. на младите хора и заетите в кооперативните организации, модернизирано управление на кооперациите и кооперативните съюзи, увеличаване на кооперативното присъствие в органите за местно самоуправление, повишаване на видимостта, устойчив положителен имидж на всички нива и във всички региони, повишени възможности за активен и ефективен бизнес.

Развитие на кооперативния туризъм и балнеология

Следващият основен акцент в работата на заседанието –Стратегическа пътна карта 2030 в областта на туризма и балнеологията, беше представен от зам.-председателя на ЦКС Веска Димитрова. Тя сподели с присъстващите членове на Управителния съвет, че основната стратегическа цел в областта на туризма и балнеологията е разширяване на пазарните позиции чрез:

  • разнообразяване на предлаганите продукти;
  • повишаване качеството на туристическите услуги;
  • увеличаване на разпознаваемостта и популярността на кооперативните обекти.

Успешното реализиране на тази цел ще доведе до подобряване на ефективността чрез постигане на по-висока средна заетост и доходност на кооперативните туристически комплекси.

Г-жа Димитрова допълни, че разработената пътна карта е предназначена да открои основните ключови стъпки и действия за постигане на стратегическата цел и необходимите за това ресурси.

Първата ключова стъпка в тази насока е подобряване на атрактивността. Основните действия за нейното реализиране са развитие на предлаганите продукти, в т.ч. разширяване и разнообразаване на основните и допълнителни услуги, разработване на нови продукти, съчетаващи ваканция с рехабилитация и предлагане на нов тип туристически услуги. Други основни инструменти за реализиране на тази ключова стъпка са доброто позициониране и въвеждане на програми за лоялност, която да стимулира гостите на кооперативните обекти.

Втората стъпка е повишаването на ефективността като ключов фактор за устойчиво развитие. Основните действия в тази област са насочени към повишаване и поддържане на високо качество на предлаганата услуга чрез установяване на единни стандарти за обслужване, обновяване и разширяване на материалната база, прилагане на политика за професионално и кариерно развитие на персонала и устойчива политика по ценообразуване и управление на разходите, осигуряваща по-висока доходност.

Третата стъпка е превръщането на бранда „КООП – Вашето място за почивка“ в национален. Макар, че към момента под тази марка работят туристическите и балнеоложки обекти на ЦКС, предвиденото развитие на дейността и заявеното желание за включване на нови обекти на кооперативни организации е предпоставка за превръщането на бранда в национален. Работата под един бранд ще осигури по-висока разпознаваемост, по-добра репутация и идентичност на кооперативните комплекси, което от своя страна ще допринесе за разширяване на пазарните позиции. Това ще увеличи възможностите за директно излизане на международния пазар и привличане на чуждестранни туристи.

Веска Димитрова допълни, че на база заявените намерения от кооперативните организации и оценения потенциал за развитие на дейността, в разработената пътна карта 2030 са прогнозирани и очакваните резултати, основните от които са:

  • удължаване продължителността на сезона за морските обекти;
  • повишаване на средната заетост;
  • ръст на годишните приходи.

Управителният съвет прие единодушно предложените Стратегически пътни карти 2030 в направленията ангажираност и видимост и в областта на туризма и балнеологията, като изрази мнението, че те са подробно разработени и при мобилизиране на усилията, поставените в тях цели са реалистични и съобразени с възможностите на кооперативните организации. Участниците в заседанието се обединиха около становището, че стратегическите карти са отворени документи, които текущо ще се оценяват и допълват с подходящи мерки и действия за по-ефективно постигане на заложените цели.

Заседанието продължи с утвърждаване на Правилник и План за работа през 2019 г на Борда по търговия към УС, които бяха представени на вниманието на присъстващите от зам.-председателя на ЦКС Бойка Добрева. Според утвърдения правилник, членовете на Борда по търговия се избират от Управителния съвет на Централния кооперативен съюз с мандат от една година. Сред неговите основни функции са да обсъжда и предлага целите и приоритетите на кооперативната система в областта на търговията, да утвърждава регионални проекти за развитие на търговията в системата на ЦКС, да обсъжда проекти за координиране търговската политика по отношение изграждането и функционирането на единния кооперативен пазар и осигуряването на вътрешнокооперативен пазар на произвежданите в системата продукти и др. Управителният съвет взе решение за председател на Борда по търговия да бъде избран г-н Лазар Филчев – председател на РКС гр. Пловдив.

По следващите точки от дневния ред участниците в заседанието приеха отчета за разходване на средствата от Фонда за взаимно подпомагане „Инвестиции“ през изминалата година и утвърдиха правилата за провеждане на благотворителна кампания "КООП=COOP: Да изградим по-добър свят сега ’2019". Кампанията се организира за четвърта поредна година с активното участие на кооперативни организации от цялата страна. През тази година тя ще се реализира чрез обединяване поръчките на кооперативните организации за изработка на хилки за семейни игри и рекламни материали за 2020 г., които са посветени на предстоящата 130-та годишнина от учредяването на първата българска кооперация. Приходите от реализацията им ще бъдат използвани отново за закупуване на хранителни продукти с марката КООП, които ще бъдат предоставени като дарение на лица в затруднено или неравностойно положение.

След края на заседанието членовете на Управителния и Контролния съвет посетиха новооткрития магазин на ЦКС от търговска верига КООП  в гр. София – ШОКО КООП, където имаха възможност да се насладят на ръчно приготвените шоколадови изделия по рецепта на майсторите шоколатиери и на специална селекция вина с марката КООП.

 

Дирекция „Кооперативна политика“