• Начало /
  • Новини /
  • 130 кооперативни следи - Зараждане и развитие на потребителните кооперации

130 кооперативни следи - Зараждане и развитие на потребителните кооперации

Публикувано на 26.03.2020 Новини

130 кооперативни следи - Зараждане и развитие на потребителните кооперации

Уважаеми читатели, в предишни броеве на вестник „Земя“ стар- тирахме рубрика „130 кооперативни следи в българската исто- рия“, в която чрез отделни истории и факти ще проследим коопе- ративната история. В днешната статия ще Ви разкажем повече за зараждането на потребителните кооперации в България.

9. Зараждане на потребителните кооперации 

"Потребителните коопера- ции в България се появяват към края на 19 и началото на 20 век, веднага след обра- зуването на първите коопе- рации. "По примера на Роч- дейлските пионери - основа- тели на първата потребител- на кооперация в света, и бъл- гарските кооператори се обе- диняват около ценности и принципи като самопомощ, самоуправление, самоотго- ворност, доброволност, демок- ратичност, равноправие, участие на членовете и со- лидарност. За разлика от пот-ребителната кооперация в Роч- дейл, развитието на българс- ките потребителни кооперации "се свързва не толкова с поло- жението на работниците от фабриките, които към този пе- риод е относително малоброй-но и с ниски доходи, колкото с нуждите на държавните и други служители и на редица дребно стопански съществу- вания в градовете". През 1894 г. габровските работилници, основават табашко работни- ческо дружество. То има свой устав и открива бакалски ма- газин. Това е един от първи- те опити за основаване на ра- ботническо потребителна ко- операция в България. През 1902 г. българското коопера- тивно движение се приобща- ва към Международния коо- перативен съюз именно чрез потребителна кооперация "Братски труд" София. 

10. Ценови регулатор 

Офицерско икономическо дружество "Опит", което е смятано за първата потребителна кооперация в България, е основано на 1.06.1895 г в Шуменския гарнизон. Основната му дейност е да доставя облекло и други офицерски принадлежности. Според чл. 2 от неговия устав "Дружеството има за цел да поевтинява живота на членовете си и да ги запази от всякаква експлоатация на известни търговци".  Много бързо след учредяването си дружеството успява да намали цената на всички "специални офицерски потреби" от 20 до 60% в сравнение с пазарните. Скоро усппехите на кооперацията се разчуват и подобни офицерски сдружения възникват в Русе, София и други градове в страната. През 1908 г. след влизане в сила на Закона на кооперативните сдружения, дейността на дружеството се разширява, а  неговите членове се увеличават. От 1920 г. то започва да се нарича Офицерско кооперативно сдружение "Опит" гр. Шумен. През 1941 г. собствените средства на кооперацията достигат близо 500 хил. лв. и продължава да съществува под това име до 1950 г., когато се влива в Държавно търговско предприятие "Специална търговия". 

11. Първо потребителско обединение

Една от най-любопитните истории e  тази на потребителна кооперация "Братски труд" София. Започнала по идея на група служители на Българска народна банка, те започват да снабдяват своите членове с потребителни стоки от по-уредените и по-големите магазини в София, където им се правят известни отстъпки от текущите пазарни цени. Отстъпките, правени от търговците се събират от специална комисия и стават част от дяловия капитал на дружеството, което се основава в София на 3 ноември 1902 г.  с името "Братски труд". Три години по-късно членовете се увеличават, дяловият капитал се удвоява, а кооперацията се сдобива със собствена сграда, като сключва ипотечен кредит с БЦКБ. След приемането на Закона за кооперативните сдружения, през 1908 г. дружеството променя устава си. Особено интензивна е неговата дейност по време на Първата световна война и през 1923 г., когато членовете достигат 3 614. Катастрофалното спадане на цените и стопанската криза от 1929 г. се отразяват сериозно на кооперацията.

12. Международно влияние

Особено интересно е развитието на кооперацията "Освобождение" София, която се превръща във фактор в международната търговия. Само година след учредяването си, през 1920 г., тя става най-масовата и влиятелна кооперативна организация на работниците. Учредява фондове "Взаимоподпомагане", "Просветен", "Специален", "По случай смърт" и "Болест", за които се отделят 10% от печалбата. Само за четири месеца дяловият капитал се увеличава четири пъти. Към основните фондове на кооперацията са прехвърлени печатница и книжарница. Цялата стопанска дейност - търговска и производствена се организира от четири отдела: книго-издателски, проволствен, строителен и спестовно-влогов. През 1922 г. кооперация "Освобождение"изпраща свой представител в Русия, когото натоварва със задачата да развие международните и търговски отношения. Иван Орманов сключва търговски спогодби за доставка на петролни продукти, химикали, дървен материал, хранителни продукти и много други. Това дава основание белгийски и германски фирми да изпращат оферти и предложения за сътрудничество. Унгарската фирма "ТануДаибус" прави предложение чрез "Освобождение" да достави на Русия вагони, речни кораби, моторни лодки и др. През 1923 г. "Освобождение" става член на Международния кооперативен алианс. 

13. Сдружаване на работническите кооперации

П ъ р в и я т опит да се създаде кооперативна централа е направен през май 1919 г., чрез кооперация "Напред" София, която с писма  до всички потребителни кооперации призовава да се обединят. На 19 октомври същата година, седем работнически потребителни кооперации от градовете София, Кюстендил, В. Търново, Трявна, Лясковец и от селата Миндя и Златарица, учредяват работническа централа "Напред". Уставът й е изработен по образец на швейцарска потребителна кооперация и нейни членове могат да бъдат всички сдружения, които го приемат. Тя си поставя за цел да доставя всички продоволствени и потребителни стоки, които се закупуват направо от производителите; да урежда кредитирането на кооперациите и да финансира отделните им членове; да събира техните спестявания и се грижи за тяхното изплащане, в момента когато пожелаят; да защитава интересите им от частния търговски и лихварски капитал; да организира свое производство с по-високо качество и на справедливи цени, като може да участва и в частно "производителни предприятия". По своята  организация и структура кооперативна централа "Напред" е по образец на западноевропейските и скоро след регистрацията си, изгражда свои клонове в големите градски центрове. Само за 4 години средствата на централата се увеличават два пъти.